O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Sborník Historická fotografie 2008-2009

Obálka publikace Sborník Historická fotografie, který od roku 2001 pravidelnì pøináší pøíspìvky s tematikou historické fotografie, vyšel po roèní odmlce v novém èísle. Vzhledem k nedostatku finanèních prostøedkù se bohužel pravdìpodobnì jedná o poslední svazek v této podobì. Celé èíslo je tentokrát netypicky vìnováno jediné studii autorù Tomáše Štanzela a Petry Vávrové, kurátora oddìlení dìjin fotografické a filmové techniky v Národním technickém muzeu v Praze a asistentky v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT. Tématem jsou historické fotografické techniky, jejich pøehled, popis, zpùsoby urèení, výèet degradaèních èinitelù a optimální zpùsoby uložení a manipulace.

Úvodní kapitola pøináší struèný základní pøehled fotografických technik a pøibližuje všechna hlediska, která umožòují správnì urèit typ fotografie. Nejvìtší prostor studie je vìnován podrobnému soupisu historických fotografických technik, který najdeme ve druhé èásti. U každé z anotovaných historických technik ètenáø najde obecnou charakteristiku, informaci o období užívání, popis principu vzniku obrazu a postupu zhotovení, vzhledu, identifikaèních znakù, podoby adjustace a další doplòující informace. Popsány jsou všechny známé techniky, a už patøí do kategorie jednostupòového pozitivního procesu (napø. daguerrotypie), dvoustupòového systému negativ-pozitiv a opomenuty nejsou ani techniky tzv. ušlechtilých tiskù nebo diapozitivy. Informaèní hodnotu studie podtrhují barevné reprodukce fotografických materiálù. V závìru pak autoøi pøibližují historické fotografie z chemicko-technologického pohledu, vypoèítávají èinitele pùsobící na degradaci fotografií a pøinášejí doporuèení pro optimální podmínky jejich dlouhodobého uložení.

Sborník je tak pøedurèen stát se cenným informaèním zdrojem pro archiváøe, knihovníky, umìlecké historiky a další majitele nebo správce sbírek historických fotografií. Mùže se stát nejen vodítkem pro urèení hodnoty fotografií rozpoznáním fotografické techniky, ale také pøedpokladem pro volbu optimální metody uložení a manipulace nebo konzervace a restaurování. Cena sborníku je 225 Kè a lze jej zakoupit ve studovnì Národního archivu v Praze-Chodovci nebo doruèit na základì objednávky poštou.Informace o titulu:

Název: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách Èeské republiky. Roèník 8–9 (2008–2009).
Vydal: Národní archiv, Praha 2010
Cena: 225 Kè

Obsah sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (624 kB)

Související informace:

Publikace k prodeji