O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Výstava 'Pronásledování římskokatolické církve v Československu (1948 – 1960)'

Ve dnech 16. øíjna – 8. listopadu 2009 se v areálu Strahovského kláštera v Praze bude konat výstava Pronásledování øímskokatolické církve v Èeskoslovensku (1948 – 1960). Tento ojedinìlý výstavní projekt byl realizován pod záštitou arcibiskupa pražského a primase èeského Miloslava kardinála Vlka a pod patronátem Konfederace politických vìzòù ÈR.

Podíleli se na nìm rovnìž pracovníci Národního archivu a Archivu bezpeènostních složek.

Více informací naleznete na webových stránkách výstavy (www.pronasledovani.cz).