O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Paginae historiae 16 (2008)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání nového èísla periodika Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Nový svazek sborníku Paginae historiae obsahuje 12 pùvodních studií založených pøedevším na pramenech uložených v Národním archivu. Tematický i chronologický zábìr sborníku je široký; z obsahu upozoròujeme na diplomatickou analýzu dekretù pøedbìlohorské èeské kanceláøe, studii o postavení královských rychtáøù ve vìnných mìstech v pøedbìlohorském období nebo zpracování dìjin Poštovního muzea v Praze v letech 1918–1938. V oddílu Materiály je otištìno mj. pokraèování edice pramenù k zatèení a vyšetøování generálù Rudolfa Viesta a Jána Goliana nebo soupis heraldických vyobrazení ve fondu Salbuchy (jejich kompletní reprodukce pøináší CD-ROM, který je pøílohou tohoto èísla sborníku). V závìreèné èásti jsou otištìny zprávy o aktivitách Národního archivu v uplynulém roce.Informace o titulu:

Název: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 16 (2008)
Vydal: Národní archiv, Praha 2008
Cena: 584 Kè