O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek.

Obálka publikace Národní archiv a pobočka České informační společnosti při Národním archivu srdečně zve na další z cyklu seminářů OBRAZOVÉ DOKUMENTY V ARCHIVECH, tentokrát na téma:

Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek.

29. března 2012, 9.30 – 16 hodin, konferenční sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4, Chodovec

V souvislosti s rozvojem nových technologií a také s úspornými opatřeními poslední doby by bylo nanejvýše vhodné stanovit další postup při zabezpečení a ochraně archiválií, knihovních fondů a dokumentace muzejních sbírek. Otázkou bezpečnostní mikrografie se zabývá celá řada mezinárodních standardů a ve většině archivů světa bezpečnostní snímkování i nadále probíhá, ale jaká je situace v českých paměťových institucích – archivech, knihovnách, muzeích? Seminář jistě tuto obsáhlou problematiku nevyřeší, ale může přispět k odpovědím na NĚKTERÉ otázky:


- víme, co se rozumí pod pojmem bezpečnostní (a matriční a studijní) reprodukce archiválií? Je tento pojem chápán stejně v archivech i knihovnách? Je dokumentace sbírek v muzeích obdobou této problematiky?
- jaký je význam bezpečnostních reprodukcí, jejich materiálová podoba, jaké technologie se používají k jejich výrobě?
- co musí tyto typy reprodukcí splňovat, jak je evidovat a jak o ně dále pečovat?
- jaký je právní rámec bezpečnostního snímkování (BS) v archivech a knihovnách a dokumentace sbírek (DS) v muzeích; existují nějaké interní předpisy?
- jaké je technické zabezpečení archivů, muzeí, knihoven pro BS a DS?
- co si představíme pod §18, odst. 4, písm. a, b a §30, odst. 1 zákona č. 243/2010 Sb. (Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn)?
- jaká budou kritéria pro výběr archiválií pro bezpečnostní snímkování v souvislosti s připravovaným zrušením kategorizace archiválií?
- lze nahradit bezpečnostní mikrografické médium určené pro dlouhodobé uložení digitálními daty?
- mohou obě technologie (tj. mikrografie a digitalizace) existovat vedle sebe? Mohou se vzájemně doplňovat nebo si konkurují či dokonce stojí v ostrém protikladu?
- je vůbec potřeba ještě dnes řešit problematiku dlouhodobého uchování reprodukcí archiválií?

To je jen několik otázek, na které bychom se společně s Vámi chtěli pokusit nalézt odpovědi.

Dotazy a ohlášení diskusních příspěvků zasílejte na adresu emilie.benesova@nacr.cz

Program

Program semináře „Bezpečnostní snímkování v archivech a knihovnách.“ Na každý referát je vyhrazeno 20 až max. 30 minut, prosíme přednášející, aby tento časový limit respektovali. Změna programu vyhrazena.

Role ochranného mikrofilmování v knihovnách v České republice.
PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR
9.30 – 10.00Na co je nám digitalizace? RNDr. Marie Kocinová, CITeM
10.00 – 10.30


Možnosti a způsoby zabezpečení a ochrany archiválií – shrnutí současného stavu a perspektivy.
PhDr. Emilie Benešová, Národní archiv
10.30 – 11.00


Bezpečnostní snímkování archiválií v Zemském archivu v Opavě – stav a perspektivy.
PhDr. Karel Müller/PhDr. Jarmila Štěrbová, ZA Opava
11.00 – 11.30

Diskuse
11.30 – 12.00
(mj. diskusní příspěvek MZA Brno v max. rozsahu 10 min.)


Přestávka
12.00 – 12.45


Stanovisko odboru archivní správy a spisové služby MV ČR k pořizování bezpečnostních reprodukcí archiválií v archivech.
PhDr. Jaroslav Bubeník, OASSS MV ČR
12.45 – 13.15


Možnosti regionálního archivu ve střední Evropě v oblasti zabezpečení a dlouhodobého uchovávání archiválií.
PhDr. Daniel Doležal/ Mgr. Jiří Vichta, SOA Praha
13.15 – 13.45


Digitalizace ano, kopie také ano.
Vojtěch Písařík, Thalia Picta
13.45 – 14.15


Předpoklady uplatnění digitalizace v oblasti zabezpečování tradičních archiválií.
PhDr. Karel Koucký, Národní archiv
14.15 – 14.45


Diskuse
od 14.45html icon Úvodní prezentace ve formátu PPT (614 kB) 

html icon Úvodní prezentace ve formátu PDF (2794 kB) 

html icon Úvodní prezentace ve formátu ODP (677 kB)