O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová archivní kulturní památka - soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744

Ukázka ze souboru Na konci roku 2006 byla vyhlášena nová archivní kulturní památka z fondu Národního archivu Stará manipulace. Jde o soubor nejstarších archiválií k dìjinám Èeského vysokého uèení technického z let 1705-1744.

Soubor archiválií uložených v Národním archivu ve fondu Stará manipulace pod sign. L 42/2, fol. 1-164 obsahuje dokumenty z let 1705-1744 týkající se vzniku a nìkolika prvních desetiletí inženýrské výuky – profesury inženýrství (neoficiálnì zvané též Ingenieur Collegium, Institutum fortificatorium) v Praze. Jedná se o jedineèné dokumenty k nejstaršímu období dìjin Èeského vysokého uèení technického. Èeské vysoké uèení technické v Praze je pøímým nástupcem tohoto „collegia“, oznaèovaného koncem 18. století jako „stavovská inženýrská škola“, jež mìlo své pokraèování v polytechnickém ústavu (Lehranstalt, Polytechnisches Institut) vzniklém reorganizací staré školy na zaèátku 19. století (1803). Od roku 1863 byl ústavem s dvojjazyènou výukou, v roce 1869 byl rozdìlen na dva – èeský a nìmecký. Èeský polytechnický ústav (1869-1879), resp. Èeská škola technická (1879-1920) pøijala v rámci své reorganizace název Èeské vysoké uèení technické v Praze a až do roku 1875 byla zemskou institucí. Soubor obsahuje text návrhu Christiana Josefa Willenberga na zøízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovanou císaøi (1705), záznamy o jeho pøezkoušení dvorskou váleènou radou a jmenování císaøským inženýrem (1706), reskript císaøe Josefa I. naøizující snìmovním komisaøùm jednat s Willenbergem o zøízení výuky (1707), Willenbergovu opìtovnou žádost císaøi a stavùm (1716), reskript Karla VI. pøipomínající nesplnìné pøání císaøe z roku 1707 a pøikazující urychlenou nápravu (1716-1717), Willenbergùv studijní program (1717), dekret zemských stavù o zøízení profesury a o jmenování Willenberga profesorem (1717), prùbìžné zprávy o prùbìhu teoretického i praktického vyuèování, o posluchaèích, o postavení a platech profesorù (1717-1744), návrh na reformu výuky (1725-1726), dokumenty o kontaktech profesorù inženýrství s univerzitou (1718, 1724). Dokumenty tohoto souboru dokládají mnohaletý a ve své dobì zcela výjimeèný proces vedoucí ke zøízení profesury a zahájení výuky. Jsou zásadními prameny vypovídajícími o jejím vzniku a organizaci, obsahu a podmínkách výuky a jejím rozvoji v prùbìhu 1. ètvrtiny 18. století pod vedením prvních dvou profesorù jmenovaných zemskými stavy – Christianem Josefem Willenbergem (1718-1726) a Ferdinandem Janem Schorem (1726-1767). Jsou jedinými dokumenty zachycujícími okolnosti vzniku a nejstarší historii ÈVUT v Èeské republice.

Ukázky ze souboru


Návrh Christiana Josefa Willenberga na zøízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaøi  30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1r, 2v

Návrh Christiana Josefa Willenberga na zøízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaøi 30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1rNávrh Christiana Josefa Willenberga na zøízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaøi  30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1r, 2v

Návrh Christiana Josefa Willenberga na zøízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaøi 30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 2vDekret zemských stavù o zøízení profesury a o jmenování Christiana Josefa Willenberga profesorem, Praha, 4.6. 1717. NA, SM, sign. L42/2, fol. 41r

Dekret zemských stavù o zøízení profesury a o jmenování Christiana Josefa Willenberga profesorem, Praha, 4.6. 1717. NA, SM, sign. L42/2, fol. 41r