O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová publikace - K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání sborníku studií "K dìjinám poštovnictví v Èechách 1722-1918(1930)", vydaný pøi pøíležitosti životního jubilea dlouholeté archiváøky Národního archivu Alexandry Špiritové. Sborník sestává ze studií jubilantky k tématu dìjin pošt a poštovní správy v Èechách od poèátku 18. do poèátku 20. století vèetnì tøí dosud nepublikovaných prací a uzavírá jej studie souèasného správce fondù Národního archivu z oblasti ústøední správy dopravy a spojù po roce 1918 ing. Miroslava Kunta.Informace o titulu:

Název: Alexandra Špiritová, K dìjinám poštovnictví v Èechách 1722-1918(1930)
K vydání pøipravili: Miroslav Kunt, Jan Kahuda
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 195 Kè