O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Slavnostní prezentace faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa

Národní archiv pøipravuje slavnostní prezentaci faksimile Stížného listu èeské a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa ze dne 2. záøí 1415 Prezentace se koná dne 25. èervna 2008 ve 14:00 hod. v konferenèním sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec


Stížný list èeské a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa z 2. záøí 1415 zaslaný kostnickému koncilu má nezastupitelné místo v dìjinách èeských zemí. Signatáøi listu jím protestují nejen proti samotnému upálení mistra Jana, ale pojímají jej také jako obhajobu jeho uèení. Stìžují si na postup kostnického koncilu proti osobì Jeronýma Pražského a protestují proti zákeønému a nespravedlivému naøèení Království èeského a Markrabství moravského z kacíøství. Køivdy spáchané kostnickým koncilem pøenechávají Pánu a slibují úctu a poslušnost novému øádnì zvolenému papeži. Z odborné literatury je známo, že list byl vyhotoven v osmi exempláøích latinského znìní. Dochoval se jediný originál opatøený 99 pøivìšenými peèetìmi signatáøù (z pùvodních 100), který je dnes uložen v Univerzitní knihovnì ve skotském Edinburghu.

Stížnému listu vìnovala èeská historiografie pozornost již v minulosti. Výbìrem lze upozornit na studii Václava Novotného „Hus v Kostnici a èeská šlechta. Poznámky a dokumenty“ nebo na èlánek Antonína Masáka „Popis a ocenìní peèetí pøi stížném listì“, kde na s. 72-76 je uveden staroèeský a novoèeský pøeklad pùvodního, latinského znìní Stížného listu. V neposlední øadì lze pøipomenout publikaci „Ze zpráv a kronik doby husitské“ pøipravenou Ivanem Hlaváèkem a vydanou v roce 1981, v níž se na s. 196-198 nachází moderní pøeklad Stížného listu z pera Františka Heømanského.

Originál listiny byl zapùjèen na výstavu „Karel IV. císaø z Boží milosti. Kultura a umìní za vlády posledních Lucemburkù 1347–1437“, která probìhla ve dnech 16. 2. – 21. 5. 2006 na Pražském hradì.

Vzhledem k mimoøádnému významu této památky a díky pochopení øeditele Univerzitní knihovny v Edinburghu dr. Johna Scally bylo umožnìno pracovníkùm Národního archivu poøídit bìhem nìkolikahodinové zápùjèky pøed odesláním zpìt do Skotska fotografickou (digitální) dokumentaci. Následnì byla zahájena jednání o možnosti zhotovení faksimile (tj. vìrné kopie nefotografickou cestou) Stížného listu pro Národní archiv v Praze. Vstøícnost øeditele Universitní knihovny v Edinburghu, poskytnuté záruky, technická pomoc a zázemí Skotského národního archivu v Edinburghu umožnily akci realizovat ve druhé polovinì roku 2007 restaurátorem Davidem Frankem. V souèasné dobì je faksimile k dispozici odborníkùm v budovì Národního archivu na Chodovci a po prezentaci bude uložena v depozitáøích 1. oddìlení Národního archivu na tøídì Milady Horákové 133.