O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Slavnostní prezentace faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa

Národní archiv připravuje slavnostní prezentaci faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa ze dne 2. září 1415 Prezentace se koná dne 25. června 2008 ve 14:00 hod. v konferenčním sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec


Stížný list české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa z 2. září 1415 zaslaný kostnickému koncilu má nezastupitelné místo v dějinách českých zemí. Signatáři listu jím protestují nejen proti samotnému upálení mistra Jana, ale pojímají jej také jako obhajobu jeho učení. Stěžují si na postup kostnického koncilu proti osobě Jeronýma Pražského a protestují proti zákeřnému a nespravedlivému nařčení Království českého a Markrabství moravského z kacířství. Křivdy spáchané kostnickým koncilem přenechávají Pánu a slibují úctu a poslušnost novému řádně zvolenému papeži. Z odborné literatury je známo, že list byl vyhotoven v osmi exemplářích latinského znění. Dochoval se jediný originál opatřený 99 přivěšenými pečetěmi signatářů (z původních 100), který je dnes uložen v Univerzitní knihovně ve skotském Edinburghu.

Stížnému listu věnovala česká historiografie pozornost již v minulosti. Výběrem lze upozornit na studii Václava Novotného „Hus v Kostnici a česká šlechta. Poznámky a dokumenty“ nebo na článek Antonína Masáka „Popis a ocenění pečetí při stížném listě“, kde na s. 72-76 je uveden staročeský a novočeský překlad původního, latinského znění Stížného listu. V neposlední řadě lze připomenout publikaci „Ze zpráv a kronik doby husitské“ připravenou Ivanem Hlaváčkem a vydanou v roce 1981, v níž se na s. 196-198 nachází moderní překlad Stížného listu z pera Františka Heřmanského.

Originál listiny byl zapůjčen na výstavu „Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347–1437“, která proběhla ve dnech 16. 2. – 21. 5. 2006 na Pražském hradě.

Vzhledem k mimořádnému významu této památky a díky pochopení ředitele Univerzitní knihovny v Edinburghu dr. Johna Scally bylo umožněno pracovníkům Národního archivu pořídit během několikahodinové zápůjčky před odesláním zpět do Skotska fotografickou (digitální) dokumentaci. Následně byla zahájena jednání o možnosti zhotovení faksimile (tj. věrné kopie nefotografickou cestou) Stížného listu pro Národní archiv v Praze. Vstřícnost ředitele Universitní knihovny v Edinburghu, poskytnuté záruky, technická pomoc a zázemí Skotského národního archivu v Edinburghu umožnily akci realizovat ve druhé polovině roku 2007 restaurátorem Davidem Frankem. V současné době je faksimile k dispozici odborníkům v budově Národního archivu na Chodovci a po prezentaci bude uložena v depozitářích 1. oddělení Národního archivu na třídě Milady Horákové 133.