O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vzácná návštěva v Národním archivuDne 28. srpna 2012 přijal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pozvání k neformálnímu setkání s pracovníky Národního archivu. Místem setkání bylo 1. oddělení Národního archivu v Praze – Dejvicích. V doprovodu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, vedoucí 1. oddělení PhDr. Aleny Pazderové, Ing. PhDr. Michala Ďuroviče, vedoucího restaurátorského oddělení, a dalších odborných pracovníků si v depozitářích tohoto oddělení prohlédl nejvýznamnější písemné památky národní paměti.


Spolu s archivářem pražského arcibiskupství Josefem Faktorem shlédl kardinál Duka nejprve „svůj“ významný archivní fond „Archiv pražského arcibiskupství“, který je zde uložen na základě depozitní smlouvy uzavřené mezi Národním archivem a pražským arcibiskupstvím. S jeho jednotlivými částmi od nejstarších dob až po rok 1950 seznámil vzácného hosta dlouholetý správce tohoto fondu PhDr. Denko Čumlivski. Kromě arcibiskupského archivu byly pražskému arcibiskupovi představeny další významné archivní soubory, především Archiv České koruny a Desky zemské, a také významné klášterní archivy, které ve zkratce prezentovala jejich odborná správkyně Mgr. Jitka Křečková. Pan kardinál byl rovněž seznámen s podmínkami uchovávání a péče o archiválie, především o cenné středověké pergamenové listiny.


Ve speciálním trezoru si kardinál Duka prohlédl nejstarší a nejvzácnější středověké listiny Archivu České koruny, prohlášeného za národní kulturní památku, například listinu českého krále Vladislava II. z roku 1158, Zlatou bulu sicilskou z roku 1212 a významné listiny z doby vlády Karla IV. Z arcibiskupského archivu byla představena nejstarší dochovaná listina z roku 1221 o uzavření smíru mezi českým králem Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem Ondřejem, listiny týkající se obnovení arcibiskupského stolce po roce 1561, kresba Petra Brandla „Svatá rodina“, nalezená při pořádání aktového materiálu pražského arcibiskupství a prohlášená za kulturní památku či svazek opisů aktů jednání o blahoslavení a svatořečení Jana Nepomuckého včetně cenné rytiny jeho náhrobku v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradu.


Na závěr návštěvy přijal kardinál Duka pozvání k přátelskému posezení, při němž pohovořil s archiváři o spolupráci minulé i budoucí, o aktuálních společných problémech v oblasti předarchivní péče, péče o archiválie, jejich zpřístupňování a uchovávání a o jejich možném řešení a samozřejmě došlo i na novověké – především církevní – dějiny. Závěrem byla dohodnuta spolupráce pražského arcibiskupství s Národním archivem při zamýšlené výstavbě nové spisovny na arcibiskupství, kde Národní archiv může přispět svými rozsáhlými zkušenostmi z výstavby své nové archivní budovy. Národní archiv přislíbil též pomoc při proškolení konzervátorů a restaurátorů. Schůzka proběhla v přátelském a nekonvenčním duchu a i když se jednalo o historicky první návštěvu pražského arcibiskupa v Národním archivu, jistě nebyla poslední.


(Alena Pazderová, Jitka Křečková)
Vzácná návštěva v Národním archivu

Vzácná návštěva v Národním archivu

Vzácná návštěva v Národním archivu

Vzácná návštěva v Národním archivu

Vzácná návštěva v Národním archivu