O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vydán první svazek regestového katalogu pro Národní archiv

Po více než tøicetileté nároèné pøípravì bylo v rámci základní edièní øady diplomatických pramenù èeského støedovìku Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.) zahájeno vydávání V. dílu této øady, který je vìnován fondùm Národního archivu. V rámci edièní øady je postupnì formou regestù editován listinný materiál z období vlády Václava IV. (1378–1419) dochovaný v originálech nebo opisech v pøíslušném archivu. Vzhledem k rozsáhlým fondùm Národního archivu byl zmínìný díl rozdìlen na dvì èásti (listiny z 36 klášterních archivù, listiny z ostatních archivních souborù). Právì vydaný svazek obsahuje regesta listin z klášterních archivù z let 1378–1397 (celkem 595 ks), v letošním roce bude vydán ještì druhý svazek dovedený do roku 1419, vydání první èásti pak ukonèí spoleèný rejstøík. Editory díla jsou emeritní pracovníci Národního archivu PhDr. Karel Beránek a Vìra Beránková, prom. hist., kteøí na tomto projektu pracovali více než 30 let. Pøi rozsáhlé heuristice byl proveden prùzkum fondù archivu, vèetnì novìjších kopiáøù, register a dalších úøedních knih, které mohou pøinášet opisy listinného materiálu. Vydání díla se ujalo nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerèní vydávání odborné literatury, v Praze.

Cena svazku je 441 Kè.


(Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.), tomus V. Fontes Archivi Nationalis. Pars I. Litterae monasteriorum, fasciculus 1 (1378–1397), edd. Karel Beránek – Vìra Beránková, Scriptorium, Praha 2006)