O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Informace o konferenci 'Co po nás zbude'

Národní archiv je spolupoøadatelem konference "Co po nás zbude" zabývající se archivací elektronických dokumentù a elektronickou spisovou službou. Konference se koná 18. 9. 2007 od 9 do 15 hodin v pøednáškovém sále Národního archivu v Praze. Srdeènì Vás zveme.

Základní informace o konferenci jsou k dispozici v pøiloženém letáku nebo na adrese www.cnz.cz, kde je též možno zaregistrovat úèast.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (146 kB)