O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová publikace - Berní rula 34 / Kladsko

Obálka publikace Národní archiv pøipravil k vydání druhou èást šestého svazku Soupisu židovských rodin v Èechách z roku 1793. Z technických dùvodù bylo nuté závìreèný šestý svazek edice rozdìlit do dvou èástí (VI/1, VI/2). Obsahem šestého svazku jsou dva soupisy - soupis pražských familiantù z roku 1792 a soupis pražských židovských rodin z roku 1794. Souèástí šestého svazku jsou také dodatky a zpøesòující údaje vztahující se k prvním pìti svazkùm, které byly krajskými úøedníky doplnìny po uzavøení jednotlivých sopisù v prùbìhu druhé poloviny roku 1793, pøipojen je pøehled errat k pøedchozím svazkùm a podrobnìjší soupis literatury vèetnì rekapitulace použitých pramenù. V závìreèném svazku ètenáø najde také generální rejstøíky ke všem svazkùm (jmenný a místní) a ilustrativní mapky podávající základní pøehled lokalit, v nichž bylo usazeno židovské obyvatelstvo.


Informace o titulu:

Název: Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, VI/2, Praha 1792, Praha 1794
Editor: Ivana Ebelová
Vydal: Národní archiv, Praha 2006
Cena: 180 Kè