O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Třetí ročník konference 'Co po nás zbude'

Dne 23. záøí 2008 se v prostorách Národního archivu a pod záštitou jeho øeditelky koná již tøetí roèník odborné konference "Co po nás zbude", jehož poøadateli jsou Národní archiv a obèanské sdružení CNZ. Hlavním hostem, který vystoupí na úvod, bude Jason Baron z Národního archivu USA (NARA) s pøíspìvkem "White House Email, Lawsuits, and The Importance of Public Archives." Následovat budou tøi bloky pøednášek, z nichž nìkteré pobìží souèasnì:

 

Blok A

Legislativa a další vnìjší vlivy na správu elektronických dokumentù u pùvodcù

Blok B

Správa dokumentù u pùvodcù

Blok C

Péèe o uložené elektronické dokumenty

 

Konference se bude konat v sídle Národního archivu, Archivní 4, 149 00 Praha 4.

 

Dopravní spojení: metro, trasa C – stanice Opatov, odtud autobus è. 213 do stanice Chodovec nebo metro, trasa A – stanice Želivského, odtud autobus è. 213 do stanice Chodovec.

 

Podrobnosti a pøihlášky na konferenci jsou umisovány na web http://www.cnz.cz. Oproti minulým roèníkùm byl stanoven úèastnický poplatek.