O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu

Fotografie z udìlování medailí Mezi dvaceti osobnostmi, kterým byly dne 15. èervence 2009 udìleny ministrem vnitra ÈR Ing. Martinem Pecinou, MBA, Medaile Za zásluhy o èeské archivnictví, byli rovnìž dva archiváøi Národního archivu: PhDr. Alena Nosková a PhDr. Josef Žabka.

PhDr. Alena Nosková pracuje v Národním archivu (døíve Státní ústøední archiv v Praze) od roku 1965, od roku 1989 jako vedoucí oddìlení fondù státní správy po roce 1945, v letech 1992–2009 zároveò jako zástupkynì øeditele/øeditelky archivu. Podílela se na pøedarchivní péèi u nejdùležitìjších pùvodcù z oblasti ústøední státní správy, pøevzetí archivu ÚV KSÈ, zpracování øady komplikovaných archivních souborù z oblasti ústøední správy z let 1945–1992, vykonává rozsáhlou badatelskou a nahledací agendu, je èlenkou øady vìdeckých a odborných orgánù na poli soudobých dìjin.

PhDr. Josef Žabka pracuje v Národním archivu od roku 1962, v letech 1992–1997 jako vedoucí úseku a 1997–2002 jako vedoucí oddìlení pøedarchivní péèe. Podílel se na zpracování nìkolika složitých fondù z období ústøední správy po roce 1945, systematicky se vìnoval problematice pøedarchivní péèe a skartaèního øízení, praktickou èinností pøi výbìru archiválií u ústøedních úøadù, ale i metodicky. Je autorem metodické pøíruèky Výbìr archiválií z písemností ústøedních úøadù státní správy po roce 1945 (Praha 1988). Stál rovnìž u poèátkù informatiky na pùdì Státního ústøedního archivu v Praze, spoleènì s pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty UK Vladimírem Smetáèkem vypracoval analýzu vedoucí k pøípravì automatizovaného popisu archiválií. Je rovnìž autorem nìkterých dùležitých prací z oblasti dìjin správy po roce 1945. V letech 1994–2004 byl zároveò èlenem redakèní rady Archivního èasopisu.

Obìma kolegùm blahopøejeme k získání tohoto vysokého vyznamenání.