O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Ohlédnutí za workshopem Historické fotografické techniky a jejich ochrana


Ve støedu 29. èervna 2011 probìhl v pøednáškovém sále Státního oblastního archivu v Praze jednodenní pracovní kurz. Zámìrem organizátora a hlavního koordinátora kurzu, vedoucího Oddìlení péèe o fyzický stav archiválií Státního oblastního archivu v Praze, pana Mgr. Jiøího Vichty, bylo seznámit archiváøe, správce sbírek, ale i další archivní pracovníky Státního oblastního archivu v Praze se základy péèe o fotografický sbírkový materiál.

O lektorování kurzu byla požádána paní Blanka Hnulíková, restaurátorka fotografických dokumentù Národním archivu. Ta nejprve pøítomné seznámila s historickým vývojem fotografických technik a s podmínkami vhodné ochrany a uložení fotografických sbírek. Poté kurz pokraèoval praktickými ukázkami typických poškození fotografických dokumentù a ukázkami zpùsobù identifikace základních materiálù.

Pøiložené soubory obsahují prezentace dvou pøednášek, které zaznìly v teoretickém bloku kurzu.

pdf icon   Historický vývoj fotografických technik »  (2,8 MB)

pdf icon   Poškození fotografických dokumentù, ukládání a ochrana »  (1,7 MB)