O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Digitalizace a zpřístupnění církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium

Ilustraèní foto Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium, který koordinuje Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten v Rakousku. Projekt je financován rakouským spolkovým ministerstvem pro vzdìlání, vìdu a kulturu, Evropskou unií (Culture 2000), èetnými kláštery a dodateènì získávanými finanèními prostøedky ze státních i soukromých zdrojù zúèastnìných zemí. Kromì Rakouska a Èeské republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, Maïarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostøednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpøístupnit široké badatelské veøejnosti co nejvíce listin i jiných typù dokumentù (napø. rukopisù a aktového materiálu) pøedevším ze støedoevropských klášterù a biskupství.

První digitalizace listin v I. oddìlení Národního archivu probìhla v období od 4. záøí do 15. listopadu 2006. Byly digitalizovány listiny datované do roku 1526, které jsou souèástí mnoha dùležitých archivních fondù církevní provenience. Do projektu bylo zahrnuto i nìkolik fondù necírkevních, jejichž listinné sbírky se však církevní problematiky z vìtší èásti týkají. Celkem bylo zdigitalizováno 7 118 listin z 13 církevních a 5 necírkevních archivních fondù:

Archiv pražského arcibiskupství (APA);

Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha (KVš);

Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradì (KVs);

Archivy èeských klášterù zrušených za Josefa II. (AZK);

Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha (ØA);

Benediktini - klášter Bøevnov, Praha (ØBB);

Benediktini - klášter Emauzy, Praha (ØBE);

Dominikáni – provincialát a konvent, Praha (ØDo);

Františkáni – provincialát a konvent, Praha (ØF);

Kapucíni – provincialát a konvent, Praha (ØK);

Køižovníci s èervenou hvìzdou – generalát a konvent, Praha (ØKø);

Maltézští rytíøi – èeské velkopøevorství, Praha (ØM);

Premonstráti – klášter Strahov, Praha (ØP);

Èeská finanèní prokuratura Praha – listiny (FP-L);

Èeské gubernium – guberniální listiny, Praha (ÈG-L);

Úøad desk zemských, Praha (ÚDZ);

Èeská dvorská kanceláø, Praha, Vídeò (ÈDK);

Èeské oddìlení dvorské komory, Vídeò (ÈDKM).


Obrázky tìchto 7118 listin jsou nyní zpøístupnìny na èeském portálu webové stránky www.monasterium.net, a to vèetnì doprovodných dat, tj. struèných regestù a dalších vìdeckých popisù a komentáøù.

Bìhem pøíštích pìti let se poèítá s rozšíøením projektu i na další archivy Èeské republiky. Konkrétnì jde o listinné fondy státních oblastních archivù, tj. Moravského zemského archivu v Brnì, Zemského archivu v Opavì, Státních oblastních archivù v Tøeboni, Plzni, Litomìøicích, Praze a Zámrsku. Osloven byl i Archiv Pražského hradu a Archiv Národního muzea. Již v létì roku 2007 probìhla digitalizace v Moravském zemském archivu, bylo naskenováno 2260 listin z 29 církevních fondù.

V období od 13. záøí do 11. øíjna 2007 probìhla druhá fáze digitalizace listin v I. oddìlení Národního archivu. Bylo naskenováno 2 525 listin Archivu Èeské koruny.

Zdigitalizované listiny Moravského zemského archivu i listiny z fondu Národního archivu Archiv Èeské koruny budou na webové stránce zpøístupnìné po zpracování doprovodného materiálu.

V dalších letech Národní archiv plánuje dokonèení digitalizace listinných èástí fondù I. oddìlení, ze kterých jsou již naskenovány listiny do roku 1526, a poèítá i s listinami z fondù dalších oddìlení NA, konkrétnì II. a VI. oddìlení.