O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Kancléř Metternich a Plasy ve světle soudobých dokumentů

V letošním roce si pøipomínáme 150. výroèí úmrtí Klementa Václava Nepomuka Lothara knížete Metternich-Winneburg. Pøi této pøíležitosti poøádá v letošním roce Mìsto Plasy kulturní projekt nazvaný Rok Metternicha 1859 – 2009. Jeho souèástí bylo i pøedstavení nové knihy s názvem Kancléø Metternich a Plasy ve svìtle soudobých dokumentù, jejímž autorem je Jan Kahuda. Prezentace se uskuteènila v sobotu 30. kvìtna 2009 od 15 hodin v zámeckém sále v Plasích. Kniha èerpající pøedevším z fondu Národního archivu Rodinný archiv Metternichù, Plasy vyšla v rámci edièní øady Tilia Plassensis jako její šestý svazek v nákladu tisíc kusù. Po prezentaci knihy následoval koncert Plzeòské filharmonie.


titulni strana knihy autor knihy