O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Smlouva o vzájemné spolupráci při záchraně kulturního dědictví

Fotografie

Dne 30. kvìtna 2007 byla v Národním archivu v Praze podepsána mezinárodní Smlouva o vzájemné spolupráci pøi záchranì kulturního dìdictví. Smlouvu podepsala statutární zástupkynì Národního archivu, øeditelka PhDr. Eva Drašarová, CSc. a zástupci Drážïanské banky se sídlem Frankfurt am Main pan Dr. Andreas Graul (Facharchivar, Corporate Center, Communication and Marketing) a pan Michael Jurk (Abteilungsdirektor, Corporate Archives/Historical Research).

V Národním archivu je uložen archivní soubor „Drážïanská banka“, ten je tvoøen 184 svitky mikrofilmù, které byly poøízeny v letech 1942–1944 a sloužily k zabezpeèení písemného materiálu pùvodce. Témìø veškerý písemný materiál, uložený v Drážïanech, byl bìhem druhé svìtové války znièen, takže mikrofilmy jsou jediným svìdectvím o historii významného bankovního domu. Do Národního archivu byly mikrofilmy pøedány v roce 1968, kdy byl tento archivní soubor opatøen struèným inventáøem. Samotné svitky byly ve velmi špatném fyzickém stavu a vyžadovaly nároèný restaurátorský zásah. Zájem badatelské veøejnosti o tyto materiály byl prvotním impulsem pro jejich záchranu. Prostøednictvím svých pøíznivcù kontaktoval archiv nástupnickou organizaci, která dodnes provozuje bankovní èinnost – Dresdner Bank, která o materiály projevila velký zájem a byla ochotna pøispìt na záchranu mikrofilmù. Národní archiv získá darem pøístroje, umožòující restaurování mikrofilmù, jejich další zpracování a uložení a Dresdner Bank budou poskytnuty kopie mikrofilmù.

PhDr. E. Benešová