O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Informace pro žadatele o podklady dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu'

Při podávání žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu je Národní archiv připraven občanům pomoci při získávání potřebných dokladů. V jeho fondech je k dispozici více než deset běžných kilometrů archivních krabic s archiváliemi především z oblasti justice a vězeňství. Tyto mohou být cenným zdrojem informací pro kompletaci podání žadatelů na ministerstvo obrany.

V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, upozorňujeme, že Národní archiv není příslušnou institucí k rozhodování o žádostech k vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Věcným kompetentem je Ministerstvo obrany ČR, které začne přijímat žádosti jednotlivých občanů ve smyslu zákona až počínaje dnem 18. listopadu 2011.

Fondy Národního archivu a mnohaleté zkušenosti jeho odborných pracovníků – archivářů s jejich správou a využíváním ve prospěch veřejnosti jsou spolehlivou zárukou pro poskytování podkladů jednotlivým občanům i institucím při naplňování zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. K doložení skutečností podle jednotlivých paragrafů zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu mohou být využity dokumenty následujících fondů:

§ 2, odst. c) zbavení osob československého státního občanství: fond Ministerstvo vnitra – civilně správní úsek

§ 3, formy odboje a odporu proti komunismu: fondy – Státní prokuratura, Generální prokuratura ČSR, Generální prokuratura ČSSR, Nejvyšší soud, Státní soud Praha, rehabilitační spisy včetně připojených prvoinstančních soudních spisů, Správa Sboru nápravné výchovy včetně osobních spisů vězněných, Ministerstvo spravedlnosti, ÚV KSČ, Státní úřad pro věci církevní, sekretariáty Úřadu vlády ČSSR a Ministerstva kultury pro církevní záležitosti, Ministerstvo školství a kultury, zemědělské fondy, především Ministerstvo státních statků a sbírka Konfederace politických vězňů

§ 4, odst. c), d), e) potvrzení členství v KSČ: fond ÚV KSČ – členská evidence, Správa Sboru nápravné výchovy

§ 4, odst. f) činnost Ústřední komise pro očistu veřejného života v roce 1948 a činnost kontrolních a revizních komisí KSČ po roce 1968: fondy – Národní fronta – ústřední výbor, Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

§ 4, odst. g) potvrzení studia na vysokých školách politických: fondy Vysoká škola politická ÚV KSČ, ÚV KSČ – studium v zahraničí.

Upozorňujeme žadatele, že v oblasti § 4 zákona překážky přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu nelze pomocí fondů Národního archivu vyloučit případné členství v LM, SČSP, AVNF a dalších bezpečnostních složkách.

V archivních fondech Národního archivu jsou dohledatelné:

1) dokumenty k politickým procesům, tj. žaloby, záznamy z přípravného řízení, rozsudky a přímé doklady protikomunistické činnosti,

2) dokumenty k průběhu a délce věznění, k internaci (např. TNP, internační kláštery apod.), k přešetřování procesů a výsledkům rehabilitace,

3) doklady k ostatním formám útlaku jako byly postihy vzhledem ke vzdělání, dále ztráta zaměstnání, zbavování občanství, nucené vystěhování, perzekuce rodinných příslušníků, postih proti aktivitám odporu při vstupu vojsk v roce 1968, následné činnosti Charty a dokumenty k politické emigraci.

Při podávání žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu je Národní archiv připraven občanům pomoci při získávání potřebných dokladů. V případě potřeby dohledání dokumentů v archivních fondech Národního archivu je třeba uvést následující údaje:

a) V případě podání žádosti přímým účastníkem odboje a odporu:
- jméno, příjmení, datum a místo narození
- trvalý pobyt popř. jiná adresa pro doručování (pro rychlý kontakt e-mail, telefon)
- údaj o státním občanství v rozhodném období
- popis formy odboje a jeho časové ohraničení
- požadovaný dokument, který by mohl/měl být uložen ve fondech Národního archivu

b) V případě podání žádosti jinou osobou či institucí je třeba dále uvést:


- identifikační údaje o žadateli
- příbuzenský poměr k účastníku odboje či odporu, jedná-li se o fyzickou osobu
- předmět činnosti odůvodňující oprávněnost podané žádosti, jedná-li se o právnickou osobu

html icon Dokument ve formátu PDF (90kB)