O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

…A zůstali věrni Československé republice. Předpisy týkající se německých antifašistů z Československa.

Výstup v rámci výzkumného projektu Právní pøedpisy a nìmecké obyvatelstvo Èeskoslovenska po roce 1945 (MZV ÈR RM 01/01/09)


Ukázka ze souboruNárodní archiv ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dìjiny AV ÈR v.v.i. pøipravil elektronickou verzi publikace obsahující soupis právních pøedpisù úøadù státní správy z let 1945-1950 týkajících se èeskoslovenských obèanù nìmecké národnosti, kteøí byli po druhé svìtové válce považováni za odpùrce nacismu. Pøedkládaný soupis více než stovky dokumentù vznikl na základì rozsáhlého archivního výzkumu v pražských i regionálních archivech.

Elektronická verze publikace