O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv představí veřejnosti dokončené digitalizační projekty

Pozvánka do Národního archivu

Dne 9. května ve 14 hodin, Archivní areál Chodovec – přednáškový sál, Archivní 4, Praha 4

V průběhu uplynulých několika let byly digitalizovány významné archivní soubory – Policejní ředitelství, Praha – konskripce; Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě a Fotoarchiv K. H. Franka. Většina z nich je veřejnosti přístupna přímo z webových stránek Národního archivu ( www.badatelna.cz ) nebo prostřednictvím intranetu v badatelnách. Veřejnost bychom rádi informovali o tom, jak lze digitální reprodukce archiválií efektivně využívat, vzájemně doplňovat a získat tak komplexní informace – písemné, obrazové a také zvukové.

Kromě dále uvedených digitalizačních projektů spolupracujeme na digitalizaci listin a matrik, další digitální reprodukce archiválií jsou zpřístupněny prostřednictvím „spřátelených“ portálů. Součástí prezentace bude také informace o projektech, které právě probíhají.

 

Národní archiv představí veřejnosti dokončené digitalizační projekty:

  1. Pražské pobytové přihlášky jsou uloženy ve fondu Policejní ředitelství Praha – konskripce. Jedná se o 664 651 přihláškových archů. S ohledem na špatný fyzický stav fondu a zároveň na jeho oblibu mezi badateli byl celý fond v letech (2002) 2006–2011 zdigitalizován a postupně zpřístupněn na webových stránkách Národního archivu – http://www.nacr.cz/C-fondy/digi_policejni_prihlasky.aspx Veřejnost může snadno a zdarma vyhledávat v databázi, obsahující 2 054 852 údajů o jednotlivých osobách, údaje o konkrétních lidech, kteří žili v Praze v letech 1850–1918.
  2. Po fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, s jehož uvedením na našich webových stránkách (http://www.nacr.cz) jsme seznámili veřejnost v červnu roku 2010, bude stejným způsobem zpřístupněn fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě. Stejně jako v předchozím případě byl hlavním důvodem k jeho zpřístupnění špatný fyzický stav a časté využívání při historickém výzkumu. Zásadním předpokladem pro zpřístupnění bylo dokončení moderní archivní pomůcky, protože právě k novým popisným metadatům uloženým v programu Janus jsou digitální reprodukce archiválií přiloženy. Jedná se bezmála o 200 archivních krabic (více než 124 tisíc dokumentů) obsahujících v převážné většině spisy kanceláře státního tajemníka u říšského protektora K. H. Franka z let 1939–1943.
  3. Archivní soubor Fotoarchiv K. H. Franka rozšiřuje okruh zpřístupněných archiválií aktové povahy z období tzv. Protektorátu Čechy a Morava a dává jim vizuální rozměr. Sbírka byla opatřena digitálními náhledy již v letech 2005–2006 a takto zpřístupněna v badatelně Národního archivu. Vzhledem k zastaralosti původní pomůcky a velkému zájmu o tyto archiválie přikročilo oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti v následujících letech k jejich podrobné reinventarizaci. Vedle reportážních fotografií dokumentujících především aktivity špiček okupační správy, je zachycena i činnost NSDAP v Německu a SdP či KdP v Československu ve třicátých letech, obsaženy jsou soubory fotografií z období válečné Slovenské republiky, z polského vojenského tažení, z Jihlavska a další.
    Soubor více než 6 500 fotografií spolu s vybranými zvukovými nahrávkami a písemnými archiváliemi tak badatelům umožňuje komplexní studium některých událostí z období nacistické okupace.

Na prezentaci Vám poskytneme informace i o dalších digitalizačních projektech, které právě probíhají nebo jsou v nejbližší době připravovány.

V Praze dne 16. 4. 2012