O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Kulatý stůl 'Co po nás zbude' 2010

Dne 25. kvìtna 2010 se v prostorách Národního archivu a pod záštitou jeho øeditelky koná Kulatý stùl odborné konference "Co po nás zbude", jehož poøadateli jsou Národní archiv a obèanské sdružení CNZ. " Zahájení je v 10:00 hod., pøedpokládaný èas ukonèení 12:30 hod.Program je prost jakýchkoli prezentací a je postaven na diskuzi pøedních odborníkù nad tématy, které volíte Vy sami. Dotazy a námìty nám, prosím, zasílejte na adresu rada@cnz.cz. Mezi diskutovanými tématy urèitì nebudou chybìt:

 

Elektronické dokumenty versus datové zprávy

Rùzné druhy konverzí

Dùvìryhodnost aplikací spisové služby

Vlastní dùvìryhodné uložení elektronických dokumentù


Odpovídat na Vaše dotazy budou:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizaèních vìcí, Ústecký kraj

Ing. Richard Kaucký, CzechPoint

Mgr. Jiøí Kohoutek, Ministerstvo spravedlnosti ÈR

Ing. Miroslav Marèan, øeditel odboru informatiky, Ministerstvo prùmyslu a obchodu

Jiøí Peterka, nezávislý konzultant a publicista

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M., odborník na ekonomiku, právo a management, zejména v oblasti informaèních systémù

Ing. Petr Stiegler, poradce námìstka ministra pro informatiku, Ministerstvo vnitra

 

Kulatý stùl se bude konat v sídle Národního archivu, Archivní 4, 149 00 Praha 4.

 

V pøípadì zájmu, potvrïte svou úèast na adrese tajemnik@cnz.cz

 

Dopravní spojení: metro, trasa C – stanice Opatov, odtud autobus è. 213 do stanice Chodovec nebo metro, trasa A – stanice Želivského, odtud autobus è. 213 do stanice Chodovec.