O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Konzervace motáků pplk. Mašína

obálka publikace Národní archiv v Praze byl koncem roku 2010 požádán Vojenským historickým ústavem Praha o pomoc při záchraně dvou motáků pplk. Josefa Mašína, které napsal před svou popravou koncem června 1942 a které byly adresované jeho nejbližším – manželce a dětem. Této práce se ujalo Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu a postup konzervátorských a restaurátorských prací je podrobně popsán a zdokumentován v přiloženém restaurátorském protokolu.
dokument ve formátu PDF »