O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Akvizice významných fotografií pořízených Okky Offerhaus v srpnu 1968 v PrazeDne 8. listopadu 2011 Národní archiv obohatil své sbírky a fondy o významnou akvizici v podobì negativù ze srpnových událostí roku 1968, jejichž autorkou je paní Okky Offerhaus, fotografka žijící v Kübu v Dolním Rakousku, malebné lokalitì na známé horské železnièní trati Semmering.


Okky Offerhaus se narodila v Nizozemsku, po válce však vyrùstala v Brazílii, kde se stala jednou z prvních modelek v zemi. Pozdìji pracovala s týmy dokumentárních filmaøù jako asistentka, poradkynì a pøekladatelka a díky této èinnosti se seznámila s významnými fotografy Magnum Photos, René Burrim a jeho prostøednictvím s Elliottem Erwittem. S poslednì jmenovaným podnikla jako jeho asistentka v první polovinì 60. let øadu pracovních cest po svìtì, mj. též do Èeskoslovenska. Zde oba poøizovali snímky pro vydání knihy o východní Evropì èasopisu Life. Pozdìji se Okky Offerhaus osamostatnila a pracovala pro nìkolik èasopisù a novin v Brazílii a Evropì.


V srpnu 1968 podnikla Okky Offerhaus soukromou cestu do Èeskoslovenska, kde ji zastihla invaze vojsk Varšavské smlouvy. Na ètyøech kinofilmech pak zachytila události odehrávající se na Václavském námìstí a v jeho okolí, prùjezd vojenské techniky Prahou, rozhovory èeskoslovenských obèanù s pøíslušníky okupaèních vojsk i chaos v ulicích a výkladní skøínì obchodù. Cenné snímky rozšíøí stávající sbírku Národního archivu s názvem Rok 1968.


Paní Offerhaus uèinila velmi významný krok, když Národnímu archivu odprodala nejen kontaktní kopie a témìø sedmdesát autorizovaných zvìtšenin svých originálù, ale rovnìž pùvodní negativy se sto ètyøiceti pìti snímky, soubor èeských, anglických, nìmeckých a ruských letákù, získaných od èeskoslovenských obèanù v prùbìhu 20. a 21. srpna 1968, kopii svých poznámek z této doby a nìmecké noviny, které uveøejnily nìkteré snímky paní Offerhaus vzápìtí po jejím odjezdu z Èeskoslovenska. V souèasné dobì probíhá digitalizace získaných dokumentù a bude zahájeno jejich archivní zpracování ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.
Mgr. Pavel Baudisch a Okky Offerhaus v Kübu
Mgr. Pavel Baudisch a Okky Offerhaus v Kübu

Autorka fotografií níže: Okky Offerhaus