O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Aplikace Archivní fondy a sbírky v ČR v plném provozu

Na webové stránce MVÈR byla obnovena plnì funkèní ètyøjazyèná verze webové aplikace Archivní fondy a sbírky v Èeské republice. Zlepšily se i nìkteré možnosti vyhledávání (napø. podle èasového rozsahu) a v plánu je doplnìní pomùcek v elektronické podobì.