O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Konference 'Co po nás zbude' 2009

Obálka publikace Dovolujeme si Vás pozvat na IV. roèník odborné konference "Co po nás zbude" s podtitulem „Zvládneme prudký nárùst elektronických dokumentù?“, která se uskuteèní v úterý 22. záøí 2009 od 9.30 hodin v prostorách Národního archivu v Praze – Chodovci. Poøadatelem konference je obèanské sdružení CNZ spolu s Národním archivem.