O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Archivy, knihovny, muzea 2009

Konference je vìnována problematice spolupráce archivù, knihoven, muzeí, galerií a památkové péèe pøi využívání informaèních a komunikaèních technologií pro ochranu a zpøístupnìní kulturního dìdictví.


Konferenci poøádá: Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù ÈR ve spolupráci s Národním archivem a Národní knihovnou ÈR.


Termín a místo: 2. a 3. prosince 2009 Praha 4, v konferenèním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec.


REGISTRACE ÚÈASTNÍKÙ: nejpozdìji do 24.11.2009 pomocí elektronického formuláøe nebo emailem na bedriska.stepanova@nkp.cz.


UÈASTNICKÝ POPLATEK: 250,- Kc bude vybírán pøi prezenci pøed zahájením konference.


PROGRAM a aktuální informace o konferenci najdete níže nebo na: http://skip.nkp.cz/akcArch09.htm