O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.

Národní archiv se připojí k oslavám 700. výročí narození Karla IV. výstavou s názvem „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“ , na níž bude veřejnosti předloženo ke shlédnutí několik originálních listin vzešlých z vůle Karla IV., většina z nich dosud nebyla veřejnosti nikdy představena.

Návštěvníci výstavy dostanou jedinečnou možnost prohlédnout si v originálech širší výběr z nejzávažnějších státoprávních listin Karla IV., zajišťujících postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské. Uvidí klíčové dokumenty Karlovy státnické, politické i diplomatické činnosti jako českého a římského krále a od roku 1355 římského císaře. Veřejnost mimo jiné shlédne Karlovu listinu z 1. září 1347 se zlatou pečetí, jíž uděluje pražským arcibiskupům právo pomazat a korunovat české krále, další listina ze 7. dubna 1348, v níž Karel potvrzuje privilegia udělená českým králům římskými králi a císaři, a také listinu z 9. října 1355, opět se zlatou pečetí, jíž vtělil slezská vévodství, Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu – České koruně. Budou vystaveny Karlovy smlouvy s francouzským, polským i uherským králem, s rakouskými a bavorskými vévody, listina se soupisem pokladu Svaté říše římské (s relikviemi Kristova utrpení a říšskými korunovačními klenoty), předaného Karlovi IV. dne 12. 3. 1350. Lze říci, že téměř všechny na výstavě prezentované listiny doslova prošly Karlovýma rukama.

Významný počin Karla IV., totiž založení a uspořádání vůbec prvního státního archivu dokresluje významně jeho další politicky a společensky jistě významnější aktivity, o nichž bychom se však bez archivu dozvídali jen stěží a zprostředkovaně.

Výstava se bude konat ve dnech: 28. 10. 2016 až 31. 10. 2016

Vstup na výstavu bude volný.

Kontakt pro informace o konání výstavy: PhDr. Alena Pazderová. Tel. 974 847 837

 

Doprovodné akce:

ÚT 18.10. 2016 Přednáškový sál Chodovec 16,00
Prof. Lenka Bobková: Italské zkušenosti mladého Karla IV. Srovnání císařovy autobiografie a kroniky města Parmy.
Po 24.10. 2016 Přednáškový sál Chodovec 16,00
PhDr. Eva Doležalová, PhD.: Karel IV. - dobrý český král, ale špatný římský císař?
Pá 28.10. 2016 Přednáškový sál Chodovec 15,00
PhDr. Denko Čumlivski: Karel IV. a Archiv České koruny. K výstavě listin v Národním archivu.
Ne 30.10. Přednáškový sál Chodovec 15,00
PhDr. Denko Čumlivski: Karel IV. a Archiv České koruny. K výstavě listin v Národním archivu.

 

Další informace a odkazy:

Bezesporu nejcennějším historickým archivním souborem České republiky je Archiv České koruny (dále AČK) čítající několik tisíc listin a dalších písemností z let 1158 až 1935. AČK patří k nejstarším archivním souborům našeho státu a svým obsahem přesahuje jeho rámec. Jeho jádro tvoří listiny z 12. až počátku 17. století, jejichž příjemci byli čeští panovníci a později také české stavy, tedy držitelé státní moci. V evropském středověku tvořily vybrané listiny závažného právního a majetkového obsahu součást pokladu svého držitele. Stejně tak tomu bylo s archivem českých panovníků, jehož počátky sahají do raného středověku (nejstarší listina je z r. 1158). Zpráva z r. 1279 dokládá, že přemyslovský královský poklad s listinami byl uložen v sakristii románské katedrály sv. Víta na Pražském hradě, společně s pokladem pražské kapituly. Za Karla IV. asi v 50. letech 14. století, došlo z praktických politických, právních a majetkových důvodů k zásadní změně v organizaci a pojetí archivu. Iniciátorem byl nepochybně sám Karel. Celkové zajištění náročné archivní práce svěřil panovník pravděpodobně biskupu Janovi ze Středy, svému kancléři (1353–1374), představenému spojené říšské a české kanceláře. Karel ustanovil také prvního státního archiváře, udělil mu instrukce a poskytl stálý plat. V té době došlo k novému uspořádání listin podle určitého systému a v kanceláři vznikly první kopiáře archivu s opisy vybraných listin. V rámci státoprávních změn souvisejících s dotvořením instituce České koruny zahrnující všechna území a lokality, jimž vládl český král, přisoudil Karel IV. tomuto listinnému souboru, do té doby součásti panovnického pokladu, postavení státního archivu. Listiny (privilegia) tvořily mimořádně významnou složku oficiálního státního pokladu českého krále, Českého království a České koruny (1358 thesaurus regni et coronae). Hlavní součástí pokladu byla česká královská koruna, konkrétní symbol státoprávní instituce České koruny. Poklad byl svěřen do přímé ochrany sv. Václava a uložen při Svatováclavské kapli v nově budované gotické katedrále sv. Víta. Zatímco koruna zdobila světcovu hlavu, archiv byl uložen v nové sakristii (sacristia nova desuper) umístěné nad jižní předsíní katedrály, stavebně dokončené v r. 1367.

Podrobněji se lze o dějinách AČK dočíst zde: http://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/ACK/fond, kde jsou k dispozici on-line digitální reprodukce a popisy/regesty veškerých písemností tvořících jeho obsah.

Z uvedeného zdroje vyjímáme:

V období vlády Karla IV. se korunní archiv výrazně rozrostl a tvoří celou třetinu nynějšího souboru. Český stát Karel upevňoval a rozšiřoval nejen spojeneckými smlouvami, ale také koupěmi četných hradů, měst a zemí. Tím byl korunní archiv obohacen mimo jiné o listiny lužické a braniborské marky. Archiv braniborských markrabat jen načas splynul s korunním archivem, dodnes však v něm zůstalo několik listin, kupříkladu mincovní řád. Do doby Karlovy se hlásí i listiny tohoto panovníka ve prospěch českých stavů, uložené do korunního archivu. Vývoj korunního archivu, který zůstával součástí pokladu (thesaurus regni et coronae regni Bohemiae), významně ovlivnil Karel tím, že jmenoval prvního státního archiváře (rector et registrátor) a stanovil jeho práva a povinnosti. V souvislosti s jeho jmenováním došlo k prvním pořádacím/archivním pracím; poznámky o tehdejším uložení listin lze částečně sledovat i na originálech. Patrně v šedesátých letech 14. století byl založen také kopiář, známý z četných pozdějších neúplných opisů. Péče o korunní archiv byla v době Karlově dovršena jeho uložením v chrámové místnosti, nově zřízené poblíž svatováclavské kaple Svatovítské katedrály za mozaikou parléřovské Zlaté brány.

Další pohnutý osud Archivu České koruny viz výše uvedený odkaz (vč. odkazů na bohatou literaturu).

Pozvánka ve formátu PDF