O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Cyklus výstav 'OSMIČKY V DĚJINÁCH ČESKÝCH ZEMÍ'

Národní archiv Národní archiv pro rok 2008 pøipravuje cyklus výstav pod názvem „Osmièky v dìjinách èeských zemí“. Projekt zahrnuje vybrané dìjinné mezníky, jejichž význam byl pro èeský (èeskoslovenský) stát osudový. V rámci projektu pøedstavíme veøejnosti události let 1848, 1918, 1938, 1948, 1958 a 1968.

Národní archiv byl požádán, aby se pøipojil k projektu, který pøipravuje Historický ústav AV ÈR, Masarykùv ústav – Archiv AV ÈR a Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR pod názvem „Èeské køižovatky evropských dìjin. 1918 – 1938 – 1948 – 1968“. Výstavy pøipravované Národním archivem k uvedeným historickým mezníkùm budou doprovázet konference, poøádané zmínìnými ústavy.

Základní ideou výstav je pøedstavit veøejnosti vždy konkrétní rok – jako kaleidoskop událostí – s akcentem na událost zásadní. Výstavy budou instalovány v místì po dobu konání konference a také v sídle Národního archivu, vždy v dobì, kdy se odehrála klíèová událost pøíslušného roku.

Rok 1848

  • rok 1848 otøásl øadou evropských státù, habsburskou monarchii nevyjímaje. Císaø Ferdinand byl pod tlakem událostí donucen propustit politika evropského formátu Metternicha, pøislíbit ústavu a volby do snìmù. Padla cenzura, vyrojily se nové tituly novin, letáky, pamflety, brožury a petice. Spoleènost se probudila a zaèal se konstituovat politický život…

Rok 1918

  • zachytí první týdny existence nového státu s dùrazem na hektické události podzimních mìsícù.

Rok 1938

  • kultura; sport; dobroèinné akce; úèast na mezinárod-ním veletrhu – vše co se odehrávalo na pozadí stále se zhoršující politické situace v zemi
  • snaha o øešení národnostní otázky; pøípravy na obranu státu; mnichovské ultimátum, ztráta pohranièních oblastí

Rok 1948

  • rok nabitý politickými událostmi ovlivnil život obyvatel státu na další dlouhá desetiletí
  • úprava vlastnictví pùdy; znárodòování; vytváøení lidových milicí a nová organizace SNB; perzekuce církve; první rozsudky státních soudù vynášející ortely smrti nad mnoha nepohodlnými
  • nová ústava, nová vláda, nový prezident; spojenectví se Sovìtským svazem „na vìèné èasy“

Rok 1968

  • dlouhodobì neøešené politické a hospodáøské problémy zpùsobily na poèátku roku krizi komunistického režimu
  • jejím dùsledkem byla okupace zemì vojsky Varšavské smlouvy a také rozchod vìtšiny obyvatel státu s ideály socialismu

Elektronická podoba výstavního cyklu je zde http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/intro.aspx

Ukázky dokumentù


Rok 1848

Rok 1848

Rok 1848

Rok 1918

Rok 1918

Rok 1918

Rok 1938

Rok 1938

Rok 1938

Rok 1948

Rok 1948

Rok 1948

Rok 1968

Rok 1968

Rok 1968