O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Putovní výstava 'Zapomenutí hrdinové'

Logo Národní archiv byl spolu s Ústavem pro soudobé dìjiny AV ÈR a Muzeem mìsta Ústí nad Labem øešitelem projektu vycházejícího z vládního usnesení è. 1081 ze dne 24. 8. 2005 "Dokumentace osudù aktivních odpùrcù nacismu, kteøí byli po skonèení druhé svìtové války postiženi v souvislosti s opatøeními uplatòovanými v Èeskoslovensku proti tzv. nepøátelskému obyvatelstvu". V rámci tohoto projektu vznikla v Muzeu mìsta Ústí nad Labem putovní výstava "Zapomenutí hrdinové", kterou mìla možnost shlédnout veøejnost v nìkolika èeských a nìmeckých mìstech. Jedním z dalších výstupù projektu je i webová výstava Národního archivu "Nìmeètí antifašisté z Èeskoslovenska v archivních dokumentech (1933-1948)".

Putovní výstava bude od 4. do 29. kvìtna 2009 ke shlédnutí ve vstupní hale a v pøednáškovém sále Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze na Chodovci, a to každý pracovní den od 9 do 17 hod.


K dispozici je elektronická pozvánka na výstavu.