O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Československá legie v Rusku 1914-1920 – ve fotografiích a dokumentech z českých a ruských vojenských archivů

10.10. 2008 – 18.1. 2009 Pražský hrad, Tereziánské køídlo Starého královského paláce


Výstava, kterou pøipravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – Odborem archivní správy a spisové služby, Vojenským ústøedním archivem, Vojenským historickým ústavem a Národním archivem, je po desetiletích první samostatnou výstavou v Praze vìnovanou jednomu z fenoménù èeských a èeskoslovenských dìjin 20. století – èeskoslovenské legii v Rusku. Podnìtem k pøípravì výstavy byla dohoda vrcholných èeských a ruských archivních institucí o prezentaci materiálù uložených v èeských i ruských archivech. Výstava proto probíhá zároveò v Praze a v Moskvì.

Návštìvníkùm je v Tereziánském køídle Pražského hradu pøedstavena malá èást jedineèné fotografické sbírky a dokumentù uložených ve Vojenském ústøedním archivu Praze a také v Ruském státním vojenském archivu v Moskvì. Kromì písemných a fotografických dokumentù mohou návštìvníci shlédnout souèásti legionáøské výzbroje a výstroje zapùjèené Vojenským historickým ústavem nebo ze soukromých sbírek. Kromì toho se na výstavì podaøilo shromáždit jedineènou kolekci vyznamenání a øádù, rùzných platidel (zapùjèilo Národní muzeum a soukromí sbìratelé), poštovních známek, pohlednic atd. (Poštovní muzeum, soukromé sbírky).


Doprovodné programy k výstavì, tj. promítání filmù s legionáøskou tematikou, budou probíhat v Národním archivu v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4 – Chodovec. Vždy ve ètvrtek od 16.30 hodin v dále uvedených termínech:

23.10. Devìt kapitol ze starého dìjepisu (Pavel Háša, 1969) 95 min.

20.11. Neznámý vojín mluví (Rudolf Medek, 1934) 68 min.

8.1. Èeskoslovenští dobrovolníci ve svìtové válce 1914 – 1918 (tvùrci neuvedeni, 1926) 75 min.


Více informací na: www.kulturanahrade.cz.