O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vyznamenání pro PhDr Vácslava Babičku

Øediteli odboru archivní správy a spisové služby MV ÈR a bývalému øediteli Státního ústøedního archivu v Praze PhDr. Vácslavu Babièkovi byl dne 28. dubna 2011 udìlen Rakouský èestný køíž za vìdu a umìní I. tøídy.

pozvánka