O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

EXPO ´58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu.

Výstava bude probíhat ve výstavním sále Národního archivu od 27. záøí 2008 do 12. prosince 2008 (zmìna termínu vyhrazena). Vstupné se neplatí.

Výstava byla prodloužena do 12. prosince 2008. Otevøeno dennì mimo pondìlí od 10 do 17.30 hod. Od 2. ledna 2009 do 30. dubna 2009 bude výstava pøístupná po pøedchozí telefonické dohodì - tel 974847412 nebo email: emilie.benesova@nacr.cz pro skupiny o minimálnì deseti osobách.

Rok 2008 vyvolal v øadách odborné i laické veøejnosti pøedstavu o tom, že je tøeba si pøipomenout významné mezníky èeských (a slovenských) dìjin pøedevším 20. století. „Osmièka“ - zdá se - byla èeskoslovenskému a èeskému státu „pøidìlena“ osudem. Vìtšina významných historických událostí, které mìly stìžejní význam pro osudy demokracie a vývoj státnosti ve støední Evropì se odehrála, v dobì, kdy letopoèet konèil právì touto èíslovkou. Také Národní archiv se pøipojí k nìkterým akcím, jiné uspoøádá zcela samostatnì.

Téma Svìtové výstavy v Bruselu jsme zvolili zámìrnì. Nepouèenému laikovi by se mohlo zdát, že je zvoleno ponìkud mimo kontext vnitropolitických, vnitrostátních, a také mezinárodních událostí. Opak je však pravdou. V roce 1958 v Bruselu došlo k první pováleèné konfrontaci Východu a Západu. Byla to první prùmyslová a kulturní prezentace národù v novém geopolitickém uspoøádání svìta s výrazným propagandistickým pojetím obou stran, kde Východ prezentoval pøedevším úspìchy socialistické vìdy, prùmyslu i kultury. Žádná další svìtová výstava nepøinesla Èeskoslovensku tolik ocenìní a uznání. Celá øada výrobkù, vystavovaných na Expu 58 v Bruselu, pøedevším sklo, porcelán, keramika, textilie, odìvy, atp., byla v období konce 50. a v 60. letech oznaèována prestižním termínem „bruselský styl“; po silnicích jezdily autobusy, kterým nikdo neøekl jinak než „bruselák“, atd.

Idylický výsledek Expa však neznamenal, že pøíprava Svìtové výstavy byla jednoduchá. Výroba exponátù (pøedevším prùmyslových strojù atd.) vázla a vìtšina z nich ani zdaleka nebyla funkèní nebo je nebylo možné „nasadit do výroby“. Po obrovském mezinárodním úspìchu pøišlo rozèarování. I pøesto však je „Brusel 58“ synonymem svìtovì úspìšné prezentace èeskoslovenského prùmyslu, vìdy a kultury.

Cílem výstavy je vytvoøení uceleného pøíbìhu èeskoslovenské úèasti na Svìtové výstavì v Bruselu v roce 1958, a to od poèáteèních pøíprav, pøes realizaci, až po koneèné výsledky. Celý pøíbìh bude pøedstaven v komparaci s dobovou atmosférou uvnitø Èeskoslovenska a dán do souvislostí s vnitropolitickým a hospodáøským vývojem v zemi.

V rámci výstavy se uskuteèní celá øada doprovodných akcí, jejichž konkrétní obsah bude ještì precizován (pro aktuální zprávy sledujte www.nacr.cz) :


28. øíjna

Den otevøených dveøí Národního archivu

11. listopadu

Filmové projekce, besedy, komentované prohlídky výstavou


Národní archiv srdeènì zve všechny zájemce.


Soubory ke stažení


Dokumenty ke stažení

pdf icon   Pozvánka na filmovou projekci »  (634 kB)
pdf icon   Pozvánka na den otevøených dveøí »  (36 kB)
pdf icon   Avízo výstavy »  (804 kB)
pdf icon   Informace pro tisk »  (26 kB)
pdf icon   Plakát k výstavì »  (2,20 MB)

Fotografie z vernisáže


Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže

Fotografie z vernisáže