O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová publikace - Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání sborníku z konference uspoøádané ve dnech 23.-24. 11. 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního mìsta Prahy pod názvem "Reflexe a sebereflexe ženy v èeské národní elitì 2. poloviny 19. století". Pro Národní archiv vydal spolek pro vydávání nekomerèní literatury SCRIPTORIUM. Publikaci lze zakoupit v badatelnách Národního archivu.Informace o titulu:

Název: Reflexe a sebereflexe ženy v èeské národní elitì 2. poloviny 19. století
K vydání pøipravil: PhDr. Milan Vojáèek, Ph.D.
Vydal: Scriptorium, Praha 2007
Cena: 273 Kè