O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví

Národní archiv poøádá nebo spolupracuje na øadì akcí týkajících se problematiky správy dokumentù a eGovernmentu.

Porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví

Pro své veøejnoprávní pùvodce a kolegy z jiných archivù byla uspoøádána porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví. Poradu moderoval Dr. Tomáš Kalina, který zasadil problematiku eGovernmentu do širších teoretických souvislostí a také pøedstavil oddìlení pøedarchivní péèe, fondù státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentù, které poradu pøipravilo. Úvodní slovo pøednesla øeditelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc. V další èásti vystoupili (prezentace ke stažení):

Následovala diskuse, kde pøednášející i úèastníci odpovídali na dotazy k problematice; otázky se v souèasné dobì zpracovávají (již jsou pøepsány) a spolu s otázkami z pøedchozí spoleèné akce se sdružením CNZ budou zodpovìzeny v souèinnosti s Ministerstvem vnitra, pravdìpodobnì do konce èervna 2009.

Nedlouho po této prezentaci byl i senátem pøijat archivní zákon, který byl dne 2. èervna doruèen prezidentovi ÈR k podpisu. Souèasnì dne 3. èervna probìhlo vypoøádání pøipomínek vnìjšího pøipomínkového øízení k návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a byl také zveøejnìn návrh textové èásti národního standardu pro systémy elektronické spisové služby.

4.èervna 2009