O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

 

Výzkumná zpráva Vliv odkyselovací metody Papersave® na vlastnosti souboru vzorkù modelujících archivní fondy

ilustraèní obrázek Metoda Papersave® nìmecké spoleènosti Zentrum für Bücherhaltung z Lipska je jednou z metod tzv. hromadného odkyselování. Spoèívá v neutralizaci volných kyselin obsažených v papíru ethanolátem hoøeènatým a ve vytvoøení alkalické rezervy ve formì MgCO3. Cílem práce bylo ovìøit na souboru vzorkù papíru vliv této odkyselovací metody na vybrané optické a chemické vlastnosti.
 Zpráva ve formátu PDF