O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.


Litoměřický graduál Národní archiv připravuje ve své hlavní budově v Praze 4-Chodovci výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“, která bude otevřena pro veřejnost ve dnech 26.–30.6. 2015. Záměrem této výstavní akce je důstojným způsobem připomenout 600. výročí Husova upálení. Expozice má komorní charakter, přesto soustřeďuje historicky nejvzácnější dokumenty z fondů a sbírek Národního archivu, rámcově spojené s Husovým působením a dobou, v níž žil.

Ideové jádro výstavy tvoří dva exponáty. Na prvním místě kališnický Litoměřický graduál (kniha s liturgickými zpěvy), pořízený před rokem 1517, s monumentálními vyobrazeními mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Druhým klíčovým exponátem bude faksimile tak zvaného stížného listu české a moravské šlechty proti Husovu upálení z 2. září 1415, zaslaného kostnickému koncilu. Jedná se o mistrovsky provedenou kopii jednoho z klíčových dokumentů českých dějin, vyhotovenou podle originálu zachovaného v Univerzitní knihovně v Edinburgu ve Velké Británii. Faksimile vzniklo roku 2008, díky prostředkům poskytnutým Ministerstvem vnitra České republiky.

Litoměřický graduál, jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území České republiky bude doslova šperkem celé expozice. Jeho obsahem (kromě liturgických zpěvů) jsou monumentální vyobrazení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Graduál patří k nejcennějším uměleckým a kulturním pokladům, o které pečují archivy České republiky. Monumentální kališnický graduál o váze téměř 60 kg, šířce 55, délce 76,5 a výšce 28 cm vznikl před rokem 1517. Jeho výzdoba představuje vrchol závěrečného období knižního malířství doby jagellonské v Čechách. Před vystavením bude šetrně restaurován. Restaurátorské zásahy však budou minimalizovány a směřovány převážně k zajištění barevné vrstvy bohatě iluminované výzdoby, proti jejímu dalšímu opadávání. Nezbytné bude doplnění ztracených prvků kování. Restaurátorské práce budou probíhat v oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu. Exponát zapůjčil do Národního archivu Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Litoměřice.

Pozoruhodný je nejen stížný list proti upálení mistra Jana Husa, prezentovaný formou faksimile, ale zejména poměrně neznámá kostnická reakce na něj, předvolání k soudu pro české šlechtice. Listina byla 9. května 1418 veřejně vyhlášena v Kostnici a přibita na dveře kostela sv. Štěpána a poté katedrály Panny Marie (viz otvory při horním okraji listiny).

Kolem těchto ústředních exponátů budou v podobě symbolické mozaiky veřejnosti prezentovány další archivní unikáty přibližující „Husův svět“. Půjde například o listiny z fondu „Archiv České koruny“, národní kulturní památky, předložené přímo králi Václavovi IV. v souvislosti s pozváním na církevní koncil v Pise, který předcházel kostnickému koncilu. Nenahraditelné dokumenty připomenou osobnost Husova nejbližšího druha, mistra Jeronýma Pražského, upáleného v Kostnici roku 1416, přiblíží pražskou univerzitu – konkrétně kolej polské královny Hedviky, duchovně spojenou s Betlémskou kaplí a jejím správcem Janem Husem, představí jednoho z horlivých Husových stoupenců z řad drobné šlechty – králova služebníka Jana Žižku z Trocnova a další historické skutečnosti.

Výstava mimořádně bohatá na archivní unikáty, vůbec poprvé seznámí širokou veřejnost s nejvýznamnějšími historickými dokumenty k husovské problematice, které jsou uloženy ve fondech a sbírkách Národního archivu a Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Nejcennější exponáty byly převezeny do Výstavního sálu Národního archivu za asistence ochranné služby Policie ČR.
Foto ...

Kdy: 26. – 30. června 2015
Čas: 10 – 17 hodin
Kde: Národní archiv, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec
Vstup zdarma

Doprovodné akce: dvě volně přístupné přednášky v pátek 26. června 2015 v 16 hod. a v neděli 28. června 2015 v 14.30 hod. v přednáškovém sále Národního archivu v Archivní 4.

PhDr. Denko Čumlivski