O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Informace o nové službě knihovny Národního archivu

Jako spoluøešitel národního projektu digitalizace rukopisù a starých tiskù zpøístupòuje knihovna NA plnou verzi databáze MANUSCRIPTORIUM on-line na poèítaèích urèených pro veøejnost (intranetových stanicích) v prostorách pùjèoven knihovny a v archivních badatelnách NA.