O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Pamìti Václava Kaplického

TitulNárodní archiv vydal pod názvem Hrst vzpomínek z dospìlosti druhý díl pamìtí spisovatele a publicisty Václava Kaplického (1895–1982) navazující na první svazek vydaný v nakladatelství Èeskoslovenský spisovatel v roce 1988. Ve druhém díle popisuje autor svùj život v období od roku 1916, kdy vstoupil do èeskoslovenských legií v Rusku, návrat do vlasti, pùsobení ve Svazu ès. legionáøù a na ministerstvu národní obrany, práci v nìkolika nakladatelstvích (Družstevní práce, Melantrich ad.) a spisovatelskou dráhu.