O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová archivní legislativa a badatelský řád v platnosti od 1.7. 2009

Dne 1. èervence vstupuje v platnost zákon è. 190/2009 Sb., kterým se mìní zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony.

Ke stejnému datu vstupují v platnost novelizované provádìcí pøedpisy:

Vyhláška è. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška è. 192/2009 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 645/2004 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù. (V souvislosti s touto vyhláškou se mìní Badatelský øád a Ceník služeb poskytovaných veøejnými archivy.)


K 1. 7. 2009 nabývají úèinnosti vyhlášky k provedení zákona è. 300/2008 Sb.:

Vyhláška è. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádìní autorizované konverze dokumentù

Vyhláška è. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informaèního systému datových schránekPøíloha: Sbírka zákonù. Èeská republika. Èástka 57

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (1,64 MB)


Na základì zmocnìní stanoveného v § 70 odst. 2 novely zákona o archivnictví vydalo Ministerstvo vnitra ve Vìstníku MV è. 76/2009 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby s pøíslušnými metadatovými XML schématy.


Související informace v dalších rubrikách webu


Badatelský øád