O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Životní jubileum nejstarší české archivářky

Ukázka ze souboruDne 15. února 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let dlouholetá archiváøka Státního ústøedního archivu v Praze PhDr. Dagmar Culková-Stuchlíková. Dagmar Culková se narodila dne 15. února 1919 v Tøeboni, v roce 1937 zahájila studium historie a francouzštiny na pražské univerzitì. Studium však bylo násilnì pøerušeno uzavøením èeských vysokých škol v roce 1939 a mohla jej dokonèit až v letech 1945–1948. V letech 1939–1942 pracovala jako pomocná vìdecká síla v Archivu Zemì èeské. Zde se jí podaøilo rovnìž absolvovat v letech 1941–1943 jediný váleèný bìh Archivní školy. Po jejím dokonèení získala místo v Archivu Ministerstva vnitra (resp. jeho oddìlení Rodopisný úøad). V Archivu Ministerstva vnitra zùstala až do jeho slouèení do novì vzniklého Státního ústøedního archivu v Praze, kde pak pracovala až do odchodu do dùchodu v roce 1980.

Dagmar Culková byla povìøena správou archivních fondù ústøedních institucí politické a finanèní správy z období 1526–1749, je autorkou øady podrobných archivních pomùcek, èasto k materiálu velkého fyzického rozsahu a znaèné jazykové, paleografické i metodické nároènosti. K nejdùležitìjším patøí katalog moravských spisù èeské kanceláøe a komory z období 1527–1625 (1962), abecední rejstøík k fondu Salbuchy (1981) a zejména rozsáhlé obsahové rejstøíky k tzv. nemanipulovaným spisùm èeského místodržitelství a komory z let 1707–1749 (1964–1981).

Publikaèní èinnost D. Culkové není rozsáhlá, obsahuje však nìkolik pozoruhodných studií metodického charakteru (K uspoøádání tzv. nemanipulovaných spisù, AÈ 5, 1955, s. 17–21; Zpøístupòování fondù pomocí obsahového rejstøíku, AÈ 23, 1973, s. 74–85; Zpracování tzv. nemanipulovaných spisù, in: 25 let Státního ústøedního archivu v Praze, Praha 1980, s. 119–122; K otázce zpøístupnìní chronologické øady fondu Èeské oddìlení dvorské komory a tzv. èeské øady pamìtních knih z vídeòského Archivu Dvorské komory, in: 25 let Státního ústøedního archivu v Praze, Praha 1980, s. 122–125), materiálových studií (Výzkum bohemik v zahranièí do roku 1939, organizovaný našimi archivy, Sborník archivních prací 29, 1979, s. 160–180; Salbuchy, Genealogické a heraldické listy 28, 2008, s. 25–37; Dekrety èeské kanceláøe v dobì pøedbìlohorské, Paginae historiae 16, 2008, s. 7–47), pøekladù odborných studií z ruského jazyka nebo edièních prací, zejm. Tereziánský katastr èeský – Dominikál (1970).

Pøi pøíležitosti významného životního jubilea pøejeme dr. Culkové hodnì zdraví a spokojenosti.