O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Životní jubileum nejstarší české archivářky

Ukázka ze souboruDne 15. února 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let dlouholetá archivářka Státního ústředního archivu v Praze PhDr. Dagmar Culková-Stuchlíková. Dagmar Culková se narodila dne 15. února 1919 v Třeboni, v roce 1937 zahájila studium historie a francouzštiny na pražské univerzitě. Studium však bylo násilně přerušeno uzavřením českých vysokých škol v roce 1939 a mohla jej dokončit až v letech 1945–1948. V letech 1939–1942 pracovala jako pomocná vědecká síla v Archivu Země české. Zde se jí podařilo rovněž absolvovat v letech 1941–1943 jediný válečný běh Archivní školy. Po jejím dokončení získala místo v Archivu Ministerstva vnitra (resp. jeho oddělení Rodopisný úřad). V Archivu Ministerstva vnitra zůstala až do jeho sloučení do nově vzniklého Státního ústředního archivu v Praze, kde pak pracovala až do odchodu do důchodu v roce 1980.

Dagmar Culková byla pověřena správou archivních fondů ústředních institucí politické a finanční správy z období 1526–1749, je autorkou řady podrobných archivních pomůcek, často k materiálu velkého fyzického rozsahu a značné jazykové, paleografické i metodické náročnosti. K nejdůležitějším patří katalog moravských spisů české kanceláře a komory z období 1527–1625 (1962), abecední rejstřík k fondu Salbuchy (1981) a zejména rozsáhlé obsahové rejstříky k tzv. nemanipulovaným spisům českého místodržitelství a komory z let 1707–1749 (1964–1981).

Publikační činnost D. Culkové není rozsáhlá, obsahuje však několik pozoruhodných studií metodického charakteru (K uspořádání tzv. nemanipulovaných spisů, AČ 5, 1955, s. 17–21; Zpřístupňování fondů pomocí obsahového rejstříku, AČ 23, 1973, s. 74–85; Zpracování tzv. nemanipulovaných spisů, in: 25 let Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1980, s. 119–122; K otázce zpřístupnění chronologické řady fondu České oddělení dvorské komory a tzv. české řady pamětních knih z vídeňského Archivu Dvorské komory, in: 25 let Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1980, s. 122–125), materiálových studií (Výzkum bohemik v zahraničí do roku 1939, organizovaný našimi archivy, Sborník archivních prací 29, 1979, s. 160–180; Salbuchy, Genealogické a heraldické listy 28, 2008, s. 25–37; Dekrety české kanceláře v době předbělohorské, Paginae historiae 16, 2008, s. 7–47), překladů odborných studií z ruského jazyka nebo edičních prací, zejm. Tereziánský katastr český – Dominikál (1970).

Při příležitosti významného životního jubilea přejeme dr. Culkové hodně zdraví a spokojenosti.