O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Projekt Národní digitální archiv II

NDA II Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523

Předmětem projektu Národní digitální archiv II je rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, především § 46, odst. 3 písm. a), b) a dále § 18b odst. 3, 4.

Hlavní cílovou vizí projektu NDA II je zajištění trvale udržitelného a bezpečného uchování elektronických dokumentů trvalé hodnoty a jejich zpřístupnění veřejnosti v souladu s platnou legislativou. Rozvoj stávajícího NDA s integrovaným systémem pro zpřístupňování uložených dat bude odpovědí na vzrůstající zájem veřejnosti o poskytování informací vzdáleným přístupem. Uložené archiválie budou dostupné z jakéhokoliv místa nejen v České republice a v nesrovnatelně kratším čase, než tomu je doposud.Potřeba řešit dlouhodobé uchovávání dokumentů v digitální podobě byla v českém archivnictví pociťována přibližně od poloviny 90. let 20. století.Na základě vládního usnesení č. 11/2004 o dlouhodobém uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě byl zpracován Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě dokončený v roce 2008 a připraven projekt Národní digitální archiv, který měl být financovaný ze Strukturálních fondů Evropské unie (Evropského sociálního fondu) v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Projekt Národní digitální archiv, který probíhal v letech 2011 - 2014 (výzva č. 10 IOP), měl zajistit dodávku informačního systému NDA na klíč. Součástí projektu mělo být vybudování nových podzemních prostor pro hlavní pracoviště NDA a rekonstrukce prostor pro záložní pracoviště ve vzdálené lokalitě. Projekt NDA byl ukončen dne 19. 9. 2014, protože nebylo možné naplnit jeho časový rámec. Důvodem byl fakt, že v průběhu projektu bylo uchazeči opakovaně zablokováno hlavní výběrové řízení na dodavatele informačních technologií. Již během projektu proto došlo k rozhodnutí změnit strategii k dosažení cíle, tj. vybudování NDA ve smyslu co nejmenší závislosti na dodavateli konkrétního (komerčního) řešení. V rámci testovacího pracoviště byl nainstalován open source systém pro dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů Archivematica. Především od srpna 2014, kdy byly uvolněny prostředky na provoz NDA (na základě vládního usnesení č. 611/2013) a rozšířen tým o další programátory a IT specialisty, byl doplněn o moduly umožňující provést skartační řízení ze systémů eSSl dle vyhlášky č. 259/2012 Sb. a uložit elektronické dokumenty vybrané za archiválie. Od 1. 11. 2014 byl tento informační systém provozován ve zkušebním režimu a od 1. 1. 2016 v režimu provozním. V dubnu 2016 pak byl rozšířen o IS Archivní portál.Výstupy projektu:

Bezpečný a stabilní IS NDA

Informační systém NDA bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném hardware a bude disponovat dostatečnou kapacitou. Infrastruktura NDA bude obsahovat hardwarové i softwarové bezpečnostní prvky umožňující včasné odhalení bezpečnostních hrozeb.

Uvedené umožní v NDA bezpečně ukládat digitální archiválie i digitální reprodukce tradičních archiválií (bezpečnostní i studijní). Na základě požadavku oprávněného uživatele pak bude možno relativně jednoduchým procesem k uloženým digitálním archiváliím či reprodukcím přistupovat.Nové funkcionality subsystému Archivní portál

Archivní portál se po naplnění cílů projektu stane uživatelsky komfortním místem, jež umožní oprávněnému uživateli formulovat požadavek na informace a data uložené v NDA a tyto informace a data mu poskytne a zobrazí. Zejména se jedná o možnost elektronického badatelského listu. V neposlední řadě též portál umožní automatizaci procesu skartačního řízení či žádosti o poskytnutí dokumentů. Činnost oprávněného pracovníka OVM by se tak zredukovala na potvrzení požadavku, odmítnutí požadavku či jeho vzetí na vědomí.Cíle projektu:

  • Zvýšit stabilitu a bezpečnost IS NDA
  • Rozšířit IS NDA o funkcionality Přístup (bezpečné poskytování informací a dokumentů z NDA) a eBadatelna
  • Rozšíření o možnost přímé komunikace eSSl a IS NDA
  • Naplnit požadavek § 18b, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provést atestaci shody IS Archivní portál jako IS veřejné správy
  • Naplnit požadavky § 18b, odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů