O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

Dne 29. 6. 2007 byla v budovì Národního archivu na Chodovci podepsána smlouva se spoleèností ICZ a.s. na dodávku Projektu pracovištì pro dlouhodobé ukládání a zpøístupòování dokumentù v digitální podobì. Tím bylo ukonèeno zadávací øízení na realizaci stejnojmenné veøejné zakázky. Vypracovaný Projekt bude pøedložen do 7 mìsícù od podpisu této smlouvy a pracovníci Národního archivu jej dále využijí v souvislosti s pøípravou budování národního digitálního archivu.