O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

V Národním archivu bylo zahájeno restaurování soudního spisu Dr. Milady Horákové

Mìøení kyselosti dokumentù dotykovou elektrodou Totalitní režim po únoru 1948 vytvoøil a pøijal represivní zákony, které pod pojmem ochrany lidovì demokratické republiky skrývaly nástroj tvrdého potlaèení jakéhokoliv jednání, jež mohlo být oznaèeno jako velezrádné, protistátní, záškodnické a pobuøující. Zákonem è. 232/1948 Sb. vznikl Státní soud pro celé území Èeskoslovenské republiky se sídlem v Praze. Samostatná oddìlení mìl v Brnì a Bratislavì. Soudní proces s Dr. Miladou Horákovou a spol., který se pøed Státním soudem odehrál v kvìtnových a èervnových dnech roku 1950, byl spolu s následnými procesy, poètem odsouzených a výší udìlených trestù, nejvìtším a nejkrutìjším v naší pováleèné historii. Soudní spis o tomto procesu získal Národní archiv (døíve Státní ústøední archiv v Praze ) již v roce 1997 v rámci pøejímky spisù Generální prokuratury od Nejvyššího státního zastupitelství. V té dobì byl prvním a jediným spisem Státního soudu, který byl uložen v depozitáøích (Státního ústøedního archivu) Národního archivu. Díky tomu také unikl poškození pøi povodni v roce 2002.

Velmi špatný fyzický stav soudního spisu, a zároveò zájem veøejnosti o jeho studium, urychlil zahájení komplexního restaurování a konzervování tìchto dokumentù v restaurátorských atelierech Národního archivu, jehož cílem je zachování této vzácné památky pro budoucí generace. Stav dokumentù, které jsou v øadì pøípadù již velmi køehké, lámavé, potrhané nebo dokonce nìkteré èásti chybí, byl zpùsoben jednak velmi nekvalitním papírem, který byl v té dobì používán, jeho nadmìrnou kyselostí, èastou a nešetrnou manipulací (Obr. 1, 2).

Pøed samotným restaurátorským a konzervátorským zásahem jsou dokumenty digitalizovány.

Proces záchrany dokumentù je zahájen mìøením kyselosti (pH) papíru pH metrem s použitím speciální dotykové elektrody. Tato informace je dùležitá pro rozhodování o dalším postupu konzervování dokumentù (Obr. 3).

Je-li papír dokumentù kyselý (hodnota pH je nižší než 5,5), jsou dokumenty odkyselovány. Vzhledem k pøítomnosti vodorozpustných razítek a rùzným druhù novodobých inkoustù na dokumentech je používána technologie odkyselování papírové podložky oboustranným postøikem neutralizaèní disperzí Bookkeeper® (mikroèásteèky oxidu hoøeènatého rozptýlené v perfluorheptanu). Odkyselováním se neutralizují v papíru pøítomné kyseliny a vytváøí se tzv. alkalická rezerva chránící papír pøed kyselostí do budoucna (Obr. 4).

Samotné restaurování dokumentù spoèívá pøedevším v opravách trhlin a v doplòování chybìjících èástí dokumentù speciálním kvalitním japonským papírem Hosokawa. Jako lepidlo se používá pšenièný nebo rýžový škrob (Obr. 5).

Køehké a lámavé dokumenty se zpevòují celoplošným podlepením pro tyto úèely speciálnì vyvinutou folií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®. Použitá fólie je kvalitní japonský papír jednostrannì impregnovaný akrylátovým polymerem, který se na laminátoru aktivuje zvýšenou teplotou, a tím dojde ke spojení fólie s originálem (Obr. 6).

Zároveò mohou být v jedné operaci také doplnìny chybìjící èásti dokumentù japonským papírem Hosokawa (Obr. 7, 8, 9).

Konzervované a restaurované dokumenty budou uloženy v nekyselých archivních pøebalech a v archivních krabicích a skladovány v klimatizovaných depozitáøích Národního archivu, ve kterých je celoroènì udržována teplota 15 ± 2 oC a relativní vlhkost: 55 ± 5 % (v letních mìsících) a relativní vlhkost 50 ± 5 % (v zimních mìsících).

Fotografie


Stav dokumentù pøed restaurováním

Obr. 1. Stav dokumentù pøed restaurovánímStav dokumentù pøed restaurováním

Obr. 2. Stav dokumentù pøed restaurovánímMìøení kyselosti dokumentù dotykovou elektrodou

Obr. 3. Mìøení kyselosti dokumentù dotykovou elektrodouOdkyselování dokumentù postøikem neutralizaèní disperzí Bookkeeper®

Obr. 4. Odkyselování dokumentù postøikem neutralizaèní disperzí Bookkeeper®Lokální opravy japonským papírem Hosokawa

Obr. 5. Lokální opravy japonským papírem HosokawaLaminace fólií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®.

Obr. 6. Laminace fólií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®Dokument jednostrannì zpevnìný folií Filmoplast R (chybìjící èásti jsou zároveò doplnìny japonským papírem Hosokawa)

Obr. 7. Dokument jednostrannì zpevnìný folií Filmoplast R (chybìjící èásti jsou zároveò doplnìny japonským papírem Hosokawa)Dokument pøed restaurováním

Obr. 8. Dokument pøed restaurovánímTentýž dokument po restauraci

Obr. 9. Tentýž dokument po restauraci