O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Zveřejněna kartotéka osobností - publicistů

Na portálu http://www.badatelna.cz zveřejnil Literární archiv Památníku národního písemnictví digitalizovanou bio-bibliografickou kartotéku jednoho z nejvýznamnějších představitelů české poválečné bibliografie Jaroslava Kunce. Kartotéka obsahuje přes 40 tisíc hesel publikačně činných osob – spisovatelů, vědců, umělců i “obyčejných lidí”, většinou s životopisnými daty a odkazy na zdroje informací. K získání dat a dalších údajů excerpoval J. Kunc v průběhu víc jak čtyřiceti let stovky svazků encyklopedií, tisíce periodik, a to i z doby první republiky, informace o úmrtí získal v mnoha případech z dnes nedostupné úřední evidence obyvatel.

Zveřejněná kartotéka dobře poslouží všem, kdo hledají informace o zmíněných osobnostech.

Kartotéka vznikala od roku 1940, kdy sloužila jako základní pramen pro výběr autorů do připravovaného Kuncova Slovníku českých spisovatelů. Postupem doby do ní Jaroslav Kunc zahrnul autory všech vědních oborů, beletristy, vědce, překladatele, nakladatele i ilustrátory. Po smrti Jaroslava Kunce v roce 1983 byla ještě po nějakou dobu doplňována jeho ženou Julií.

Záznamy obsahují základní životní data autorů, soupis jejich hlavních děl - básně, prózy, divadelní a televizní hry (u nichž je většinou uvedeno i datum a scéna prvního provedení), odborné spisy. Je uváděna i činnost překladatelská, ediční a upravovatelská. Dále jsou zaznamenány knihy, edice časopisecké i statě a články z denního tisku o autorech a jejich díle. Kartotéka se stala základním zdrojem pro databázi národních autorit Národní knihovny ČR, která provedla také v letech 1995-1998 její digitalizaci. Ve zmíněné databázi však nejsou uvedeny citace excerpovaných zdrojů, pouze zkratka “ PNP-LA“.

Celá digitalizovaná kartotéka byla zveřejněna na portále Badatelna.cz z iniciativy Národního archivu jako spoluřešitele projektu INTERPI - Interoperabilita v paměťových institucích financovaném Ministerstvem kultury České republiky (program NAKI).

Portál Badatelna.cz, na kterém je kartotéka zveřejněna, je rozhraní pro prezentaci archivních pomůcek a reprodukcí archiválií Národního archivu, Literárního archivu Památníku národního písemnictví a výhledově některých dalších archivů. Portál je provozován firmou NetPro systems, s.r.o. Plzeň.

Odkazy:
Kartotéka osobností
Literární archiv Památníku národního písemnictví
INTERPI - Interoperabilita v paměťových institucích
Autoritní databáze Národní knihovny ČR

pdf icon Dokument ve formátu PDF » (242 kB)