O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nový badatelský řád Národního archivu s platností od 1. 3. 2010

Národní archiv upozoròuje badatele na zmìny týkající se studia archiválií v badatelnách Národního archivu, a to v souvislosti s vydáním nového badatelského øádu, který nabývá úèinnosti 1. bøezna 2010. Novì se zavádí povinnost užívat pøi studiu archiválií èisté bílé rukavice, které si badatel musí opatøit pøed zahájením studia; v zájmu ochrany archiválií se upravuje používání vlastních reprodukèních zaøízení a uplatòuje se dùsledná kontrola badatelù a jejich vìcí pøi pøíchodu i pøi odchodu do/z badatelny. Badatelùm se omlouváme za ztížení studijních podmínek, ale stále èastìjší krádeže archiválií nás nutí zavádìt mimoøádná opatøení.


Nový badatelský øád (vstupuje v platnost 1. 3. 2010)

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (66 kB)


Nový badatelský øád je k dispozici také v anglické a nìmecké jazykové verzi.