O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Výstava '120 let prvního klubu fotoamatérů v Čechách'

Stanovy klubu Národní archiv a 1. èeský klub fotografù amatérù NEKÁZANKA pøipravili výstavu s názvem „120 let prvního klubu fotoamatérù v Èechách“. Výstavu, která mapuje vývoj amatérské fotografie témìø od jejího prvopoèátku až do dnešních dnù, uvozuje motto Jiøího Jeníèka:

„Dìjiny èeského klubu fotografù amatérù jsou v podstatì dìjinami èeské fotografie“.

Prostøednictvím pùsobivých, velmi zdaøilých i èistì amatérských fotografií pøedstaví výstava èinnost klubu a také jeho èlenskou základnu, která se rychle vyvíjela a zaèínající amatéøi se stávali uctívanými profesionály (mj. Sudek, Drtikol, a øada dalších). Archivní dokumenty vypovídají nejlépe o historii klubu, o jeho promìnách v rùzných historických a politických etapách vývoje spoleènosti.

Zych, Alois: Akt. 30. léta 20. stol. Neretušováno.Výstava bude slavnostnì zahájena 24. záøí 2009 v 17:30 hodin ve vestibulu Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec (dopravní spojení viz www.nacr.cz). Pro veøejnost bude výstava otevøena od 25. záøí do 14. listopadu 2009 ve dnech úterý – sobota 13-18hodin (pondìlí, nedìle – zavøeno). Od 15. listopadu 2009 bude možné výstavu shlédnout na základì telefonické nebo e-mailové objednávky pro skupinu alespoò 5 osob (ohlášené èi zaslané tøi dny pøed požadovaným termínem) tel. 974 847 412, e-mail: emilie.benesova@nacr.cz