O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Paginae historiae 15 (2007)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání nového èísla periodika Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Nový svazek sborníku Paginae historiae obsahuje 10 pùvodních studií založených pøedevším na pramenech uložených v Národním archivu. Tematický i chronologický zábìr sborníku je široký; z obsahu zaujmou biografické studie o pedagogovi, spisovateli a publicistovi Karlu Kálalovi, pražských arcibiskupech Karlu Kašparovi a Josefu Beranovi a historikovi Jaromíru Èelakovském nebo studie vìnované menšinovým spolkùm (Menšinové muzeum v Praze, Ústøední matice školská). V oddílu Materiály je otištìn seznam listù z památníkù Wunschwitzovy genealogické sbírky (vèetnì vyobrazení všech erbù), edice židovské matriky Nových Hradù z let 1800–1876 a edice výslechových protokolù generálù Rudolfa Viesta a Jána Goliana. V závìreèné èásti jsou otištìny zprávy o aktivitách Národního archivu v uplynulém roce.Informace o titulu:

Název: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 15(2007)
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 495 Kè