O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Paginae Historiae

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještì Státním ústøedním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem èestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných èasopisù pøedchùdcù souèasného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Èeského zemského archivu, které si ve své dobì získaly velké renomé.

Sborník, který v roce 2006 prošel nìkterými zmìnami ve své vnitøní struktuøe, sestává z nìkolika oddílù. První a rozsahem nejvìtší èást je nadále vyhrazena pro otištìní studií zamìøených na dìjiny správy, pomocné vìdy historické, archivnictví i prací z oblasti èeských a svìtových politických, hospodáøských, sociálních a kulturních dìjin využívajících pramenù Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondùm, a dále studiím, které primárnì prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnìjší metodický a metodologický zábìr. Sborník je otevøen rovnìž pro otištìní edicí jednotlivých pramenù majících vztah k fondùm Národního archivu. Druhá èást je vìnována zveøejnìní výsledkù pramenných rešerší k nìkterým závažnìjším tématùm a syntetizujícím pøehledovým pracím. V závìru najde ètenáø informace o aktuálním dìní v našem archivu, drobné metodické pøíspìvky a recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníkù Národního archivu.

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)Obsah všech svazkù sborníku (èísla 0 - 19) z let 1992 - 2012


Obsah všech svazkù sborníku (èísla 0 - 19) z let 1992 - 2012 v anglickém jazyce

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (187 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (57 kB)Pokyny pro autory pøíspìvkù sborníku Paginae historiae

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (22 kB)Seznam èlenù redakèní rady sborníku Paginae historiae. Sborník Národního archivu

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)