Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Mezinárodní styky

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

2004 (odkazy na cestovní zprávy v textu)
V plánu zahraničních služebních styků pro rok 2004 bylo uvedeno celkem 21 zahraničních služebních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze. Z organizačních důvodů bylo nutné některé plánované cesty zrušit a nahradit je neplánovanými výjezdy.
V roce 2004 tak bylo realizováno celkem 24 zahraničních služebních cest - z toho 5 neplánovaných. Náklady potřebné k uskutečnění cest byly hrazeny z rozpočtu Státního ústředního archivu v Praze, grantu nebo byly částečně hrazeny zahraničním partnerem (např. cesty reciproční, účast na konferencích apod.).
Státní ústřední archiv v Praze se každoročně podílí i na několika přijetích zahraničních delegací. Tato přijetí jsou realizována odborem archivní správy MV ČR. Zahraniční hosté mají převážně zájem o prohlídku archivního areálu, archivní studium a seznámení se s odbornou činností Státního ústředního archivu v Praze.
V roce 2004 oslavil Státní ústřední archiv v Praze 50 let od svého založení a u této slavnostní příležitosti uspořádal mezinárodní pracovní setkání archivářů. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci archivnictví z celého světa.

I. pololetí:

Itálie - Řím; PhDr. Alena Pazderová (20. - 24. 3. 2004)
- účast na konferenci pořádané k 10. výročí působení Českého historického ústavu v Římě

Francie - Paříž, Héricy; Mgr. Zora Machková (18. - 24. 4. 2004)
- jednání o akvizicích osobních fondů Josefa Fišera a Pavla Tigrida

Estonsko - Tallinn, Dr. Ing. Michal Ďurovič (6. - 9. 5. 2004)
- účast na zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní archivní radě

Rakousko - Vídeň; PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová (24. - 28. 5. 2004)
- pořádání archivů českých krajanských spolků ve Vídni

Polsko - Varšava; PaedDr. Bohumír Brom (27. - 30. 5. 2004)
- účast na mezinárodní konferenci "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata"

Rakousko - Vídeň; PaedDr. Bohumír Brom (3. - 6. 6. 2004)
- účast na mezinárodní konferenci "Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel-und südosteuropäischen Nachbarländern nach dem Zweiten Weltkrieg"
- přednesení referátu o možnostech studia archivních pramenů v českých archivech k problematice československo-rakouských hospodářských vztahů v letech 1945-1989

Slovenská republika - Trenčín; PaedDr. Bohumír Brom (9. - 11. 6. 2004)
- účast na 8. archivních dnech ve Slovenské republice
- vystoupení na konferenci s příspěvkem o aktuálních otázkách českého archivnictví

II. pololetí:

SRN - Rujana; PhDr. Zdeňka Kokošková (29. - 31. 7. 2004)
- účast na vernisáži dlouhodobé výstavy "Macht Urlaub" a zvláštní výstavy "Sie mussten für das Reich arbeiten - tschechische Zwangsarbeiter in Deutschland"

Rakousko - Vídeň; PhDr. Helena Sedláčková (22. - 29. 8. 2004)
- zasedání sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě, které bylo spojeno s XV. kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní radou

Rakousko - Vídeň; Dr. Ing. Michal Ďurovič (23. - 26. 8. 2004)
- zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní archivní radě, které bylo spojeno s XV. Kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní radou

Slovensko - Bratislava; PaedDr. Bohumír Brom (19. - 24. 9. 2004)
- účast na celoslovenské poradě o aktuálních otázkách předarchivní péče a jednání se slovenskými kolegy ze Slovenského národního archivu a odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra SR

SRN - Lipsko; PhDr. Eva Drašarová (7. - 9. 10. 2004)
- účast na workshopu s tématem "Zentrale Archive und Geschichtspolitik im Neuen Europa. Die Reorganisation der nationalen Archivlandschaften nach 1918".

Rakousko - Vídeň; Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová (19. - 23. 7., 16. - 20. 8., 18. - 22. 10. 2004)
- práce na projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 1945-1990 a dalších archivních celků uložených v české škole ve Vídni (vědecký projekt MZV ČR "Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni)".

Slovensko - Bratislava; PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt (20. - 24. 9. 2004)
- seznámení slovenských kolegů s informačním systémem Státního ústředního archivu v Praze, informace o předarchivní péči v Slovenskom národnom archíve.

Slovinsko - Lublaň; PhDr. Jan Krlín (10. - 16. 10. 2004)
- výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících se k tomuto období;
- studium archivních fondů ústředních státních orgánů na území dnešního Slovinska ke srovnání vývoje ve Slovinsku a v českých zemích v období 1. světové války.

Itálie - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (5. - 22. 10. 2004)
- pokračování v průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci vazeb mezi těmito fondy a Rodinným archivem toskánských Habsburků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze

Itálie - Florencie; PhDr. Emilie Benešová (15. - 22. 10. 2004)
- průzkum stavu zpracování, ukládání a digitalizace fotografických dokumentů

Rakousko - Vídeň; Ing. Miroslav Kunt (17. - 22. 10. 2004)
- studium archiválií v bohemikálních částech archivních fondů z oblasti dopravy v Rakouském státním archivu.

Itálie - Řím; PhDr. Alena Pazderová (8. 10. - 1. 11. 2004)
- výzkum bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-1598;
- kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 ve Vatikánském tajném archivu a v Apoštolské vatikánské knihovně.

Peru - Lima; Dr. Ing. Michal Ďurovič (6. - 14. 11. 2004)
- návštěva archivů a knihoven v hlavním městě Limě spojená s přednáškami
- účast na semináři na Ministerstvu zahraničních věcí o aktuální vizi ochrany a restaurování dokumentů, od papíru po optický disk.

Slovinsko - Lublaň; Ing. Lucie Weberová, Benjamin Bartl (14. - 20. 11. 2004)
- návštěva restaurátorského pracoviště Archivu Slovinské republiky a účast na mezinárodní konferenci "Durability of Paper and Writing".

Rakousko - Vídeň; Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Monika Sedláková, Mgr. Milan Vojáček (8. - 10. 12. 2004)
- účast na prezentaci vědeckého projektu "Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni".

Mimořádná akce:
Školení pracovníků Národní knihovny a archivu Iráku - v rámci projektu "Pomoc při záchraně rukopisných památek Národní knihovny a archivu Bagdád", který dne 29.7.2004 schválila vláda ČR usnesením č.757/2004, bylo ve dnech 29.11. - 10.12. v Oddělení péče o fyzický stav archiválií proškoleno 6 iráckých pracovníků z Národní knihovny a archivu v Bagdádu v oblasti konzervování a restaurování papírových dokumentů a mikrofilmování.

2003 (odkazy na cestovní zprávy v textu)

V roce 2003 bylo realizováno celkem 22 zahraničních služebních cest. Jednalo se o cesty reciproční, které vyplývají z mezinárodních dohod o spolupráci v oblasti archivnictví a byly realizovány ve spolupráci s odborem archivní správy Ministerstva vnitra ČR, cesty plně hrazené z rozpočtu Státního ústředního archivu v Praze a cesty hrazené z udělených grantů.
Tématicky se zahraniční služební cesty pracovníků Státního ústředního archivu v Praze dají rozdělit na několik tématických okruhů, a to:

Státní ústřední archiv se v roce 2003 podílel i na několika přijetích zahraničních delegací. Tato přijetí však byla realizována odborem archivní správy Ministerstva vnitra ČR. Zahraniční hosté měli převážně zájem o prohlídku nového archivního areálu a seznámení se s odbornou činností Státního ústředního archivu v Praze.

I. pololetí

USA-New York; PhDr. Lenka Matušíková (18. - 24.3. 2003)
- účast na symposiu "Jewish communities in the Former Habsburg Monarchy 17th to 20th centrury"

SRN-Bad Arolsen; PhDr. Zdeňka Kokošková, Dr. Ing. Michal Ďurovič (10. - 12. 4. 2003)
- průzkum dokumentů vztahujících se k nucenému pracovnímu nasazení a věznění občanů ČR v průběhu 2. světové války

POLSKO-Elblag; PaedDr. Bohumír Brom (20. - 26. 5. 2003)
- účast na mezinárodní konferenci "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata"

RAKOUSKO-Vídeň; Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda (2. - 8. 6. 2003)
- dokončení projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni (vědecký projekt MZV ČR "Česká menšina v Rakousku")

SLOVINSKO-Lublaň; Dr. Ing. Michal Ďurovič (4. - 7. 6. 2003)
- účast na mezinárodní konferenci Exhibiting archival and library material and works of art on paper: standards in preservation a navazujícím zasedání Mezinárodní archivní rady-komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu

FRANCIE-Paříž; PhDr. Helena Sedláčková (10. - 16. 6. 2003), Ing. Jana Dernovšková (11. - 21. 6. 2003)
- účast na mezinárodním zasedání konzervátorů pečetí, které uspořádal Národní archiv v Paříži

VELKÁ BRITÁNIE-Londýn; PhDr. Helena Sedláčková (23. - 30. 6. 2003)
- účast na zasedání sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě

II. pololetí

VELKÁ BRITÁNIE-Cambridge; PhDr. Lenka Matušíková (12. - 26. 7. 2003)
- studijní pobyt na pozvání Faculty of Economics and Politics University of Cambridge

MAĎARSKO-Szolnok; Dr. Ing. Michal Ďurovič (13. - 15. 8. 2003)
- přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci maďarských archivářů

ITÁLIE-Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (5. - 22. 9. 2003)
- průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii

RAKOUSKO-Vídeň; PhDr. Jiřina Juněcová (14. - 19. 9. 2003)
- výzkum bohemikálních písemností v registraturách ústředních úřadů habsburské monarchie do roku 1918

FRANCIE-Paříž, Troyes, Laval; PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt (20. - 28. 9. 2003)
- získání informací o aktuálním stavu využívání informačních technologií a řešení archivace elektronických dokumentů ve Francii včetně technologie

SRN-Drážďany; PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková (21. - 26. 9. 2003)
- výzkum různých forem nacistické perzekuce vůči českému obyvatelstvu v období 1938-1945

SRN-Freiberg; PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. Jaroslav Koláčný (21. - 26. 9. 2003)
- výzkum montanních fondů se zaměřením na bohemikální dokumenty;
- příprava na soupis pramenů k dějinám hornictví;
- vysledování dosud nevrácených archiválií zavlečených do Freibergu v období 1938-1945;

CHORVATSKO-Daruvar; Alexandra Blodigová (21. - 27. 9. 2003)
- pořádací práce v Archivu Svazu Čechů v Daruvaru (osobní fondy Josefa Matuška a Otty Sobotky)

ITÁLIE-Řím; PhDr. Alena Pazderová (26. 9. - 31. 10. 2003)
- výzkum bohemik v Archivio di Stato di Romano s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-98;
- jednání v Rakouském historickém ústavu v Římě a v Německém historickém ústavu v Římě ve věci mezinárodní konference "Kaiserhof-Päpstlicher Hof"

RAKOUSKO-Vídeň; Ing. Miroslav Kunt (5. - 10. 10. 2003)
- studium archivních pomůcek a archiválií;
- zjištění podrobností o uspořádání fondů v oblasti železniční dopravy v Rakouském státním archivu ve Vídni

SLOVINSKO-Lublaň; PhDr. Jan Krlín, PhD. (5. - 11. 10. 2003)
- studium materiálů k česko-slovinským vztahům za 1. světové války a těsně po ní;
- pokračování ve výměně kopií některých inventářů, a to převážně rakouských ministerstev do roku 1918 za kopie obdobných inventářů II. oddělení Státního ústředního archivu

MAĎARSKO-Budapešť; Lenka Bartlová, Benjamin Bartl (13. - 17. 10. 2003)
- seznámení se s technickým vybavením, materiály a postupy konzervace a restaurování v Národním archivu Maďarska a Národní knihovně Maďarska se zaměřením na techniku dolévání pergamenu a konzervace novodobého materiálu

SRN-Berlín, Postupim; PhDr. Vladimír Waage, Mgr. Vlasta Měšťánková (12. - 19. 10. 2003)
- porovnání poskytování přímých badatelských služeb v berlínských archivech

VELKÁ BRITÁNIE-Edinburgh; Ing. Lucie Weberová, Johana Langerová (27. 10. - 1. 11. 2003)
- návštěva pracovišť, která mají praktické zkušenosti se zpracováním archivních a knižních fondů zasažených povodní;
- seznámení se s různými formami zpracování ochrany archivních materiálů před živelnými pohromami

SLOVENSKO-Liptovský Ján/Bratislava; PaedDr. Bohumír Brom (4. - 6. 11. 2003)
- získání aktuálního přehledu o činnosti státního archivu na Slovensku v oblasti předarchivní péče;
- účast na 7. archivních dnech v SR

USA-Washington; Dr. Ing. Michal Ďurovič, PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (21. - 25. 11. 2003)
- účast na konferenci o českých a slovenských archivech

2002 (odkazy na cestovní zprávy v textu)
Poměrně hojné zahraniční styky jsme mohli realizovat díky obratnému počínání odboru archivní správy, který rozšiřuje síť vzájemně výhodných smluv o spolupráci v oblasti archivnictví. Výměnné pobyty podstatně snižují náklady obou smluvních partnerů a umožňují rychlou vzájemnou informovanost a spolupráci nutnou pro rozvoj každého oboru. V kombinaci s prostředky grantové agentury České republiky či granty ministerstva vnitra se naše možnosti ještě více rozšířily.
V souvislosti se zákonem č. 320/2002 došlo od 1. srpna 2002 ke změně v organizaci archivnictví. Z tohoto důvodu byly zahraniční služební cesty pracovníků Státního ústředního archivu v Praze za první pololetí ještě zahrnuty (i finančně) v hodnocení Odboru archivní správy MV. S transformací archivu do podoby organizační složky státu nastala plná samostatnost i v plánování, realizaci a vykazování zahraničních služebních cest s výjimkou pobytů realizovaných na základě výše zmíněných smluv, kde je smluvním garantem odbor archivní správy. Také veškerá přijetí zahraničních delegátů realizoval odbor archivní správy MV. Na druhé pololetí roku byly SÚA na zahraniční služební cesty delimitovány finanční prostředky ve výši 83.000,- Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 82.192,-Kč. Pro úplnost uvádíme v přehledu veškeré cesty uskutečněné v uplynulém roce. Podrobnosti zájemce nalezne v otištěných výtazích z cestovních zpráv.
První pololetí:
V prvním pololetí roku 2002 se uskutečnily dva výjezdy, které byly plně hrazeny zahraničními institucemi:

Druhé pololetí:

Závěrem je nutno konstatovat, že všechny zahraniční cesty pracovníků SÚA splnily svůj účel a poznatky získané v jejich průběhu budou na příslušných pracovištích plně využity.

2001 (odkazy na cestovní zprávy v textu)
Poměrně hojné zahraniční cesty jsme mohli realizovat díky obratné politice příslušného oddělení archivní správy, jež rozšiřuje síť vzájemně výhodných smluv o spolupráci v oblasti archivnictví. Výměnné pobyty snižují podstatnou měrou náklady obou smluvních partnerů a umožňují rychlou vzájemnou informovanost a spolupráci nutnou pro rozvoj každého oboru. V kombinaci s prostředky grantové agentury ČR či granty ministerstva vnitra se naše možnosti ještě více rozšířily. Podrobnosti viz přiložené cestovní zprávy.
Dr. A. Pazderová pokračovala ve výzkumu bohemik v Římě a Vatikánu, směrovanému k edici Specianovy nunciatury. Dr. H. Sedláčková reprezentovala Českou republiku na zasedání Mezinárodní sigilografické komise v Madridu. Také dny věnované odborné exkurzi do švédských archivů obohatily obor o cenné poznatky.
Cesty Mgr. R. Horkého, uskutečněné v režii grantu od GA ČR, kombinovaly studium v rámci přípravy edice dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním před 1. světovou válkou a průzkum bohemikálních archiválií ve vídeňském Rakouském státním archivu. Současně byly získány některé pomůcky tohoto archivu pro potřebu českých badatelů. Obdobně byla směrována služební cesta dr. E.Drašarové, na níž navázal grantový pobyt ve Vídni v samém závěru roku.
Součástí zahraniční cesty dr. J.Juněcové, konané v rámci reciproční dohody mezi Rakouskem a Českou republikou, bylo studium registratur z oblasti zemědělství, zejména těch, jež jsou rozděleny mezi archivy obou zemí, a dále bohemikálních archiválií, jež se nevrátily do Prahy po roce 1945. Druhým z hlavních cílů a současně výsledků cesty byl zisk dalších inventářů Rakouského státního archivu, tentokrát zmíněného zemědělského zaměření.
V roce 2001 vykonala dr. H. Nováčková tříměsíční Mezinárodní technickou archivní stáž do Paříže. Pořadatelé vysoce ocenili její aktivitu a schopnosti. Mgr. M. Sedláková v rámci týdenní služební cesty do Moskvy získala základní orientaci po kořistních fondech z druhé světové války a připravila základy pro budoucí výzkum především zavlečených částí fondů našeho archivu.
Gregorovičová absolvovala tradiční studijní pobyt ve Státním archivu ve Florencii, kde studovala archiválie, tématicky se vztahující k Rodinnému archivu toskánských Habsburků. V Itálii vedla rozhovory o oblastech společného zájmu s italskými partnery. Studijnímu pobytu předcházela tentokráte její účast na špičkově obsazené VI. Evropské archivní konferenci ve Florencii, v jejímž rámci jmenovaná vystoupila s referátem o aplikaci mezinárodních standardů pro popis fondů v našem archivnictví připraveným ve spolupráci s R. Kaďorkem, T. Kalinou a M. Kuntem.
Dr. J. Křesťan se zúčastnil letního kurzu Středoevropské univerzity v Budapešti, věnovaného problematice archivů politických stran po pádu komunismu. V rámci kurzu vystoupil s referátem o archivech politických stran v SÚA. Pobyt byl kompletně hrazen pořadatelem.
Sídlo Mezinárodní pátrací služby Červeného kříže v Bad Arolsenu navštívili dr. Lenka Linhartová, vedoucí oddělení pro zahraniční styky Archivní správy MV ČR a dr. ing. Michal Ďurovič, vedoucí oddělení péče o archivní fondy, aby připravili smlouvu o spolupráci v humanitárních záležitostech.

2000 (odkazy na cestovní zprávy v textu)
V prvním oddělení uskutečnila PhDr. Pazderová cestu do Itálie v rámci archivní dohody. V Římě se věnovala výzkumu bohemik a nunciaturní problematice. Mgr. Horký a PhDr. Drašarová z druhého oddělení podnikli na základě dohody o spolupráci v oblasti archivnictví cestu do Rakouska a navázali tak na kroky podniknuté v přechozím roce. Dosavadní kontakty s Rakouským státním archivem ve Vídni přinesly nejen výměnu zkušenností obou partnerských archivů, ale i hmatatelné plody v podobě výměny archivních pomůcek. V neposlední řadě je díky této iniciativě na dobré cestě získání mikrofilmů některých cenných dokumentů z centrálních úřadů habsburské monarchie, jež nebyly po druhé světové válce vráceny do Československa, a vrácení do SÚA ve stejném období zavlečených nebohemikálních archiválií náležejících rakouské straně.
Třetí oddělení neplánovalo žádnou zahraniční cestu, přesto jisté úkony je přiblížily holandským archivním kolegům. Delimitovalo totiž sedm kartonů holandských judaik z let 1796-1942, které se nacházely mezi nezpracovanými dodatky fondu Úřad říšského protektora. Písemnosti byly v desátém oddělení ošetřeny, nově adjustovány a v prosinci slavnostně předány za účasti zástupců odborů public relation, archivní správy MV a SÚA na holandském velvyslanectví v Praze řediteli Všeobecného státního archivu v Haagu.
Jednou z nejohlasnějších akcí archivu v roce 2000 se stala prezentace inventáře Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinandi III e di Leopoldo II nell Archivio Centrale dello stato di Praga, která proběhla za účasti významých vědeckých pracovníků z České republiky a Itálie v květnu v Italském kulturním institutu v Praze (v březnu předcházela prezentace ve Florencii). Při přípravě zúročila své dlouholeté zkušenosti se správou Rodinného archivu toskánských Habsburků pracovnice šestého oddělení PhDr. Gregorovičová. Táž absolvovala tradiční studijní pobyt ve Státním archivu ve Florencii, kde studovala archiválie tématicky se vztahující k výše zmíněnému rodinnému archivu. V rámci archivního kurzu pro absolventy studia humanitních věd na univerzitě v Palmě de Mallorca přednesla referát o historickém vývoji archivnictví a současné organizaci archivů v České republice.
Mezinárodní dosah a živý ohlas v tuzemsku měla Konference zahraničních Čechů v říjnu v Praze, jíž se účastnilo přes dvě stovky představitelů krajanských a exilových organizací z celého světa. Organizátoři umožnili v rámci kulturní sekce prezentaci našeho archivu (referát A. Blodigové a J. Křesťana). Více než třetina účastníků navštívila archivní areál na Chodovci. Během konference byly navázány zajímavé kontakty, které představují pro SÚA vážný závazek do budoucna.
Také pracovníci desátého oddělení se zúčastnili několika velmi přínosných cest. Dr. ing. Ďurovič a ing. Paulusová se účastnili mezinárodní konference v Bückenburgu týkající se hromadného odkyselování a navštívili pracoviště firmy Archimascon B.V. v Holandsku. Na pozvání P. Springborga z Královské knihovny v Kodani se ing. Dernovšková účastnila semináře Péče a konzervace rukopisů, kde přednesla příspěvek týkající se průzkumu Litoměřického graduálu. Během druhé cesty (všechny placeny z grantových prostředků) jmenovaná navštívila s kolegy z Národní knihovny ČR dílnu na výrobu pergamenu v Německu (firma Wildbrett), knihovnu a archiv v St. Gallén a restaurátora A. Giovanniniho (Švýcarsko). Restaurátorka J. Langerová zahájila na podzim roční odbornou stáž ve Skotsku.
K uskutečnění všech zahraničních cest byly využity kulturní dohody, grantové prostředky a cesty na pozvání a náklady zahraničních partnerů a pouze ve velmi omezené míře vlastní prostředky ministerstva. Výtahy z některých cestovních zpráv jsou publikovány v příloze výroční zprávy. (Pozn. redakce www stránek: kromě výše uvedených cestovních zpráv je k dispozici i zpráva z cesty dr. Broma a dr. Linhartové do Francie u příležitosti 50. výročí archivních stáží)

1999 (odkazy na cestovní zprávy v textu)
Dne 27. března 1999 se u příležitosti 150. výročí bitvy u Novary konala v Novaře mezinárodní konference s názvem "Novara crocevia del Risorgimento" (Novara křižovatka národního obrození), jíž se zúčastnila dr. Pazderová s referátem "Gli ecchi degli avvenimenti italiani nelle terre boeme nella 1. metŕ dell' ottocento". Táž pracovnice pokračovala ve výzkumu nunciatury C. Speciana v archivech v Římě a ve Vatikánu. Dr. Matušíková a dr. Pazderová se zúčastnily v rámci projektu výzkumu sociálních struktur v Čechách v 17. -18. století vědeckých konferencí v Mnichově (referáty vyjdou ve sborníku Collegia Carolina) a ve Vídni a v závěrečné výzkumné zprávě, redigované Institutem pro hospodářské dějiny ve Vídni, bude publikována jejich studie "Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Regionen kommerzieller Agrarwirtschaft und agrarischer Randlagen im Vergleich: die Herrschaften Rychnov und Poděbrady, 1650-1750". Dr. Sedláčková z 1. odd. se zúčastnila mezinárodních konferencí v Edinburghu (referát "Development of Czech Royal Seals") a v Durhamu (referát "Archives in the Czech Republic and the Seal Suervey").
Z pracovníků 2. odd. pokračoval Mgr. Krlín ve výzkumu pramenů k česko-slovinským stykům za 1. světové války ve slovinských archivech. Návštěvou dr. Drašarové v Rakouském státním archivu byly navázány přínosné kontakty s oddělením Allgemeines Verwaltungsarchiv, dohodnuta výměna archivních pomůcek a objeven po druhé světové válce nevrácený celek Briefe Böhmen, cenný k osvětlení postoje politických špiček k česko-německým vyrovnávacím jednáním v letech 1890-1914.
Z pracovníků 3. odd. vycestovala v r. 1999 do zahraničí dr. H. Nováčková ve dnech 8.-9. 11. 1999 do Frankfurtu nad Mohanem. Její cesta se uskutečnila na pozvání Deutsches Filminstitut v souvislosti s přípravou projektu digitálního zpracování a komparace materiálů filmové cenzury v Německu, Rakousku a ČSR, pro nějž hostitelská instituce usiluje získat grantovou podporu Evropské unie. Projekt, na němž se bude z české strany vedle SÚA podílet zejména Národní filmový archiv, by měl umožnit zpracování příslušné informační technologie aplikované na komparaci cenzurních materiálů.
Z 5. odd. SÚA se zúčastnil dr. B. Brom Mezinárodní archivní stáže v Paříži a svého pobytu využil i k výměně zkušeností především v oboru předarchivní péče.
Ze 6. odd. se R. Machatková zúčastnila mezinárodní vědecké konference v St. Peterburgu "Kulturní dědictví ruské emigrace 1917-1939". Objevný referát "Ruská pomocná akce v Československu v letech 1921-1938 a materiály Státního ústředního archivu" se setkal se zaslouženým ohlasem účastníků konference. Dr. Gregorovičová absolvovala v září 1999 tradiční studijní pobyt ve Státním archivu ve Florencii, kde studovala archiválie vztahující se k Rodinnému archivu toskánských Habsburků.
Pracovníci 8. odd. udržovali kontakty se zahraničními archivními pracovišti při výměně zkušeností v oboru informačních technologií a připravili dotazník pro DLM Fórum Evropské unie o elektronických dokumentech a jejich vztahu k SÚA.
Z pracovníků 10. odd. ing. Dernovšková navštívila pracoviště skotského archivu Scottish Record Office v Edinburghu a prezentovala výsledky výzkumných prací především z oblasti konzervování pečetí. PhMr. Bronislava Bacílková a Johana Langerová navštívily restaurátorská pracoviště v Polsku a Dr. ing. M. Ďurovič se zúčastnil 12. mezinárodní konference ICOM-CC v Lyonu.
K uskutečnění zahraničních cest byly využity kulturní dohody, devizové cesty, stipendia, cesty na pozvání a náklady zahraničních partnerů, cesty hrazené z grantových prostředků i cesty na vlastní náklady pracovníků. Výtahy z některých cestovních zpráv jsou publikovány v příloze výroční zprávy.

1998
V 1. odd. pokračoval mezinárodní výzkum hospodářských a sociálních poměrů v Čechách v 16. - 19. století. V rámci tohoto výzkumu se dr. Matušíková a dr. Pazderová zúčastnily semináře v Göttingen a proslovily přednášku v Collegiu Carolinum v Mnichově a dr. Matušíková absolvovala studijní pobyt v Cambridge. Dr. Pazderová pokračovala ve výzkumu pramenů ke Specianově nunciatuře v římských archivech.
Pracovník 2. odd. Mgr. Jan Krlín pokračoval v bádání ve slovinských archivech o spolupráci českých a slovinských politiků za 1. světové války.
Bohaté mezinárodní styky mělo 6. odd. Dr. Křesťan s dr. Gregorovičovou se zúčastnili vernisáže výstavy o arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi na Mallorce. Při té příležitosti jednali se španělskými a italskými partnery o další spolupráci. Dr. Bubeník se zúčastnil mezinárodního setkání správců mapových sbírek v Krakově, kde přednesel referát o Sbírce map a plánů v SÚA. Dr. Křesťan přednesel referát o zkušenostech SÚA při získávání osobních archivů na mezinárodní archivní konferenci v Madralinu (Polsko). Konference, jež se zaměřila na otázku soukromých archivů, byla rovněž věnována přípravě projektu Mezinárodní archivní rady "Společné archivní dědictví zemí a národů střední a východní Evropy". Dr. Gregorovičová absolvovala tradiční studijní pobyt ve Státním archivu ve Florencii, kde zjišťovala souvislosti mezi jednotlivými částmi toskánských archivů z éry vlády Habsburské sekundogenitury. V Praze vedla jednání s italskými kolegy o výzkumu problematiky toskánských Maremm a o společné výstavě Čechy - Siena.
Pracovníci 8. odd. dr. Kalina a ing. Kunt se vypravili do Spolkové republiky Německo, kde v několika státních archivech zkoumali fungující automatizované informační systémy.
Také pracovníci 10. odd. se věnovali mezinárodní výměně zkušeností. Ing. Dernovšková se zúčastnila semináře pracovní skupiny konzervování usní ICOM, který se konal v Bruselu, a přednesla přednášku "Testing of the Influence of Lubrification Upon Historical Vegetable Tanned Leather". Mgr. Holakovská a B. Bartl navštívili restaurátorské pracoviště Slovenské národní knihovny při Matici slovenské v Martině.

1997
Nepočítáme-li dotazy a návštěvy zahraničních badatelů, byl Státní ústřední archiv objektem zájmu zahraničních archivářů především díky nové archivní budově, která se stala cílem řady exkurzí ze Švédska, Polska, Slovinska, Německa a Rakouska. Také o prohlídku 1. odd. byl stálý zájem ze strany zahraničních návštěvníků.
Dr. Pazderová pokračovala v římských archivech ve výzkumu zpráv a kores-pondence papežského nuncia Speciana pro připravovanou edici. V 1. odd. rovněž pokračoval demografický výzkum Čech 16.-19. století, koordinovaný universitou ve Vídni.
Pracovník 2. odd. Mgr. Krlín podnikl v rámci svého doktorandského studia výzkumnou cestu do slovinských archivů, kde studoval prameny k dějinám české politiky za 1. světové války.
I. Šťovíček s dr. Babičkou se jako členové česko-ruské komise historiků a archivářů zúčastnili jejího zasedání v Moskvě, spojeného s odborným seminářem, na němž oba zúčastnění přednesli referáty o pramenné základně k dějinám česko-ruských vztahů v období druhé světové války a předúnorovém období.
Dr. Gregorovičová se vedle spolupráce na přípravě výstav archiválií z Rodinného archivu toskánských Habsburků v Itálii věnovala pokračujícímu systematickému výzkumu vzniku a souvislostí tohoto archivu ve Státním archivu ve Florencii. Dr. Šib-rava se zúčastnil mezinárodní archivní stáže v Národním archivu v Paříži.
Fond knihovny byl opět významně obohacen díky výměně publikací se zahra-ničními institucemi Collegium Carolinum, Institut für Kirchengeschichte Böhmen, Mähren, Schlesien v Königsteinu a Zentralarchiv des Deutschen Ordens ve Vídni.
Ing. Paulusová a Dr. ing. Ďurovič se zúčastnili v Paříži mezinárodního sympozia Association pour la Recherche Scientifique sur les Arts Graphiques. Ing. Ďurovič zde přednesl společný referát s ing. Hanusem ze Slovenského národního archivu v Bratislavě na téma Vliv sterilizace ethylenoxidem na různé druhy papíru. V září navštívily Mgr. Gregorová a B. Hnulíková restaurátorská pracoviště Slovinského archivu a Národní a universitní knihovny v Lublani. Ing. Dernovšková se seznámila s výzkumným pracovištěm Centre des Recherches sur la Conservation des Docu-ments Graphiques v Paříži a s restaurátorským pracovištěm Národní knihovny v Paříži.

1996
PhDr. Pazderová a PhDr. Gregorovičová pokračovaly v uplynulém roce ve výzkumu v italských archivech v Římě a ve Florencii a v konzultacích ohledně Rodinného archivu toskánských Habsburků. Dr. Pazderová se během svého studijního pobytu v Římě zúčastnila semináře o edicích zpráv papežských nunciů, na němž rovněž pronesla referát o přípravě edice Specianovy nunciatury.
Oproti minulým letům se podstatně zlepšila situace v zahraničních cestách pracovníků konzervačního a restaurátorského oddělení. V dubnu se zúčastnil ing. J. Růžička, CSc. konference "Reprography a Finding Aids: The ACC Microfilming Project" v Římě, v červenci se ing. H. Paulusová zúčastnila mezinárodního sympozia o konzervaci knih a papíru v Lublani a ing. J. Dernovšková přednášela na mezinárodní konferenci "Spectrum of Care" v Edinburghu o našich zkušenostech s konzervováním pečetí pomocí propolisu, v srpnu navštívily restaurátorky L. Gregorová a J. Kovandová restaurátorská pracoviště Spolkového archivu v Bernu a kantonálních archivů v Luzernu a Burgdorfu a v říjnu a listopadu navštívili ing. H. Paulusová a dr. ing. M. Ďurovič v rámci řešení grantu "Hromadné odkyselování archiválií" pracoviště hromadné neutralizace knihovních fondů v Národní knihovně Německa v Lipsku a Národní knihovně Francie v Paříži.

1995
V roce 1995 se vcelku dařilo udržovat a rozšiřovat mezinárodní styky SÚA se zahraničními archivy a odborníky. Možnost pramenného bádání v zahraničních archivech měli dr. Babička (Mnichov), dr. Gregorovičová (Florencie), dr. Matušíková (Vídeň) a dr. Pazderová (Řím a Vídeň). Zahraniční stáže absolvovali dr. Linhartová (mezinárodní archivní stáž v Paříži) a dr. Šibrava a Mgr. Krlín (paleografický kurs v Bari). Zahraničních sympozií se zúčastnily ing. Dernovšková (Španělsko) a ing. Paulusová (Německo). Několik pracovníků se zúčastnilo na tematickém zájezdu pobočky ČIS do polských archivů.
SÚA v uplynulém roce přivítal několik zahraničních skupin, které projevily přání seznámit se s organizací a činností SÚA a s obsahem jeho fondů. Byli to např. studenti z archivní školy v Marburgu, skupina absolventů německých právnických fakult a účastníci 7. mezinárodního kongresu církevních archivářů. Řada zahraničních archivních delegací si prohlédla dokončenou část archivního areálu na Chodovci (archiváři ze Slovenska, Polska, Slovinska, Rakouska, Spolkové republiky Německo a Ruska).

1994
V roce 1994 se podařilo zahájit praktickou činost Českého historického ústavu v Římě, o jehož obnovení se zasloužili i pracovníci SÚA. Dr. A. Pazderová získala stipendium České křesťanské akademie na pokračování úkolu přepisů a edice zpráv papežských nunciů na dvoře císaře Rudolfa II. a strávila dva měsíce studiem ve vatikánském archivu. Využila této cesty i k jednání s pracovníky italských státních archivů v Římě a ve Florencii. V rámci kulturní dohody navštívila také Státní archiv ve Florencii dr. E. Gregorovičová, kde vedla konzultace ohledně zpřístupnění fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, podařilo se jí získat některé italské archivní pomůcky k tomuto fondu a sestavila program další spolupráce na tomto poli.
Dr. V. Babička, dr. T. Kalina a ing. P. Šindelář podnikli soukromou cestu do archivů ve Špýru, Koblenci a Wiesbadenu, jejímž cílem bylo seznámení se s projektováním a výstavbou archivních automatizovaných informačních systémů, s ukládáním magnetických a optických nosičů dat a s koncepčním řešením a vybavením moderních archivních budov. Ing. J. Dernovšková se zúčastnila mezinárodního sympozia o pergamenu v Delftu.
Úspěšně pokračovala spolupráce s Vídeňskou universitou v oblasti historické demografie, na níž se podílelo 1. odd. SÚA. Ve dnech 2. - 4. prosince 1994 proběhlo v budově 1. odd. SÚA sympozium za účasti většiny účastníků výzkumného projektu z České republiky, Rakouska, Německa a Anglie. V úřední záležitosti navštívil SÚA pan Karl F. Wälchli, státní archivář z Bernu, který u nás jako delegát Mezinárodní archivní rady konzultoval problémy archivní rozluky.

1993
Pokud pomineme exkurze zahraničních archivářů nebo studentů do SÚA, měly zahraniční styky SÚA v roce 1993 několik podob. Dr. Pazderová pokračovala ve výzkumu bohemik ve Státním archivu ve Florencii. V Římě vedla jednání o obnovení Českého historického ústavu a při slavnostním zahájení jeho činnosti proslovila přednášku o jeho historii. Konzervátorky 1. odd. se zúčastnily dvoutýdenní stáže v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově. Čtyři pracovníci 1. odd. pokračovali na projektu demografického výzkumu organizovaného vídeňskou universitou. Dr. Babička se zúčastnil semináře o legislativních otázkách archivnictví ve Vídni. Dr. Kalina s dr. Babičkou podnikli studijní cestu do francouzských archivů za účelem seznámení se s archivními novostavbami a s řešením informačního systému v archivech. Dr. Gregorovičová se zúčastnila kursu latinské paleografie a diplomatiky ve Státním archivu v Terstu. Dr. Skipalová přednesla na kolokviu v Ochsenhausenu referát na téma Prameny k jihoněmeckým dějinám ve 4. odd. SÚA. 1. odd. připravilo exponáty pro výstavu o sv. Janu Nepomuckém v Bavorsku a 2. odd. pro výstavu o vězeňství v Rakousku - Uhersku Květy zla ve Vídni.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.