Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Florencie (Itálie), 5.10. - 22. 10. 2004
PhDr. Eva Gregorovičová


Průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

Část všeobecná:

Ve dnech 5. 10. - 22. 10. 2004 jsem vykonala na základě prováděcího plánu k mezistátní kulturní dohodě uzavřené mezi Českou republikou a Itálií zahraniční služební cestu do Státního archivu ve Florencii (dále jen ASFi) v Itálii. Cesta i s dopravou si vyžádala 18 dnů, z toho 2 dny trvala doprava. Cestu jsem nastoupila dne 5. 10. 2004 v 15,30 v Praze a do Florencie jsem dorazila příštího dne 6. 10. 2004 v 10. 00 hod. Pro přepravu byl využit autobus společnosti Tourbus.
Služební cestou jsem navázala na svůj předcházející výzkum. Dlouhodobé studium se týká průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko - lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 - 1859. Průzkum pokračoval studiem dokumentace toskánského vyslanectví ve Vídni z fondu Segreteria e Ministero degli Affari Esteri. (Podrobněji viz část zvláštní.)
Vlastní studijní pobyt si vyžádal celkem 13 dnů, včetně 1 soboty. Ubytovala jsem se jako v předcházejících letech v ubytovacím zařízení Istituto Salesiano dell´Immacollata, Via del Ghirlandaio 40. Tentokráte jsem nemusela do Říma pro finanční hotovost na pobyt, protože mi finanční prostředky byly převedeny do banky Banca d´ Italia ve Florencii. Hned po příjezdu jsem se odebrala do ASFi, kde mě přijala ředitelka archivu dr. Rosalia Manno Tolu, jíž jsem seznámila s náplní svého studia.
Ředitelka florentského státního archivu dr. Rosalie Manno Tolu přišla s návrhem oboustranné spolupráce v rámci kulturní dohody na projektu digitalizace fondové části RAT, Sb. map a plánů, který by vedl k vytvoření společné pomůcky uveřejněné na webových stránkách obou archivních institucí - ASFi a SÚA. Mapy a plány v této sbírce jsou ojedinělými a jedinečnými kartografickými dokumenty, které by si zasloužily, jak z hlediska jejich ochrany, tak využívání mezinárodní badatelskou veřejností, být zpřístupněny pomocí digitalizace a softwarového programu na Internetu. Dr. Manno přislíbila vypracovat nástin projektu, který v nejbližší době zašle SÚA k dalšímu jednání.
Dále jsem byla dr. Manno požádána o napsání textu o rozsahu cca 2 str. shrnujícím mnou vedený výzkum v ASFi za léta 1994 - 2004. Tuto mou informaci chce využít pro svůj článek o spolupráci ASFi a SÚA v uplynulých desetiletích, který ve zkrácené podobě přednesla na konferenci v Praze. Svůj článek s mým příspěvkem chce vydat ve Florencii, aby tak informovala italskou archivní a historickou veřejnost o vzájemných kontaktech a výsledcích spolupráce obou archivů.
Recipročně jsem dr. Manno nabídla, že přeložím její příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci SÚA u příležitosti 50. výročí jeho založení. Překlad bude otištěn v AČ. Tak bude moci česká veřejnost v plném rozsahu sledovat využívání mezistátní kulturní dohody pro výzkum Rodinného archivu toskánských Habsburků v plném rozsahu, nejen ze strany českého výzkumu. (viz články v AČ)
Dne 20. 10. jsme byly dr. Manno ještě přijaty společně s dr. Emilií Benešovou. Jednaly jsme o možnostech spolupráce mezi archivy v oblasti výměny zkušeností pro zajištění podmínek pro uchovávání fotografických materiálů a jeho zpracování. V ASFi teprve nyní přebírají tento typ archivního materiálu a řeší výše uvedené základní problémy spojené s péčí o tento druh nosičů. Dr. Manno pro nás pak zařídila exkurzi po archivu. Archivem nás provedla dr. Concetta Gianblanchi. Během prohlídky jsme měly možnost se seznámit s chodem studovny, depoty, restaurátorským ateliérem, výstavními prostorami apod. Během exkurze jsme hovořily s pracovníky ASFi, mezi jiným s dr. Pierem Marchim, kteří se nyní zabývají problematikou spojenou s péčí o fotografie. Jednání s dr. Manno o jí navrhovaném projektu spolupráce obou našich archivů na digitalizaci vzácných map a plánů z RAT a vytvoření pomůcky pro Internet, jsme odložily. Dr. Manno zašle v dohledné době písemný návrh tohoto svého záměru.
Kromě toho jsem vedla různá jednání o spolupráci s pracovníky Státního archivu ve Florencii. S dr. Alessandrou Contini jsme hovořily o možnosti presentace edice cabrea „Dentro la Reggia. Palazzo Pitti e Boboli nel Settecento.“, jejíž je spoluautorkou, v Praze. Jinak vyjádřila obdiv a poděkování za digitalizaci cabrea, kterou vyhotovil Mgr. Martin Hrubeš.
Ve stejném duchu probíhala jednání s druhou spoluautorkou edice dr. Orsolou Gori, která dále žádala o digitalizaci dalšího cabrea plánků paláce Pitti, RAT, Sb. mapa, inv. č. 716. Oficiální žádost o digitalizaci dalšího cabrea, podepsaná ředitelkou dr. Manno, byla zaslána z ASFi do SÚA dne 27. 9. 2004, čj. PROT. 8640 - viz SÚA - 3689/06 - 04. Tato žádost byla připojena k výtisku edice. Cabreo RAT, Sb. map, inv. č. 716, pocházející ze stejného období jako vydané cabreo, obsahuje 126 ks plánků velkovévodských paláců, různých budov a staveb ve Florencii. Digitalizované cabreo by sloužilo v ASFi jako materiál pro rozšíření znalostí o stavu dalších panovnických rezidencí a účelových budov ze téhož období jako jsou plánky paláce Pitti a zahrady Boboli v edici cabrea RAT, Sb. map 719. Digitalizace dalšího cabrea by nebyla samoúčelná. Naopak lze digitalizovaného cabrea dobře využít i v SÚA, jak pro ochranu těchto vzácných svazků, tak pro badatelské či publikační využití. Kromě jiného byla digitalizace cabreí plánována v rámci koncepce zpracování RAT, připravené na GP v roce 2000.
Dále jsme s dr. Gori projednávaly požadavek na služební cestu pro dr. Gori a dr. Vannu Arrighi na 10 (pro každou) dnů do SÚA v rámci kulturní dohody na rok 2005. V rámci plánované služební cesty by obě florentské archivářky provedly poslední kontroly v RAT, Petr Leopold, aby mohly dokončit přípravu inventáře této fondové části k vydání. Její požadavek jsem po návratu zapracovala do plánu zahraničních cest SÚA na 2005.
Kromě toho jsem jednala s další pracovnicí ASFi dr. Raffaellou Zaccharia, která v rámci svých služebních cestě do SÚA (1983, 1989) sepisovala osobní korespondenci Leopolda II. Tato pracovnice by potřebovala vyhotovit inventář Leopoldovy osobní korespondence, která se nachází v RAT, Leopold II. Nemůže ale vyhotovit inventář sama, protože řada dopisů je psána kurentem a je v němčině a dále k řadě odesilatelů nemůže v Itálii nalézt biografické údaje. Zároveň znesnadňuje práci i to, že tato část byla po r. 1984 p. Špétovou přepořádána a nesouhlasí se soupisem dr. Zaccharia. Proto dr. Zaccaria, která plánuje přijet na služební cestu v rámci kulturní dohody až v roce 2006 nebo 2007, požádala správkyni fondu dr. Gregorovičovou o spolupráci. Spolupráce by nikterak nezasahovala do činnosti správkyně fondu, protože na 2005 - 2006 se plánují zpřístupňovací práce fondové části Leopolda II., jehož součástí právě je zmíněný soubor osobní korespondence velkovévody. Naopak by vzájemná spolupráce přispěla k získání údajů o odesilatelích, kteří pocházejí z italského prostředí, k nimž zase v Praze lze jen těžko nalézt potřebné údaje. Touto výměnou informací bychom ušetřili v SÚA spoustu času, který by byl spotřebován na rejstříky.
V pátek 15. října v důsledku plánovaného přerušení pracovní doby byla uzavřena studovna ASFi. Využila jsem tohoto „vnuceného“ volna k návštěva Sieny. Zde jsem se setkala s dlouholetou badatelkou prof. Lucií Bonelli Conenna, s níž jsme v uplynulém období připravily 2 výstavy z RAT a společně pracovaly na projektu EU k soupisu pramenů k dějinám Alberese. SÚA letos na objednávku banky Monte dei Paschi v Sieně poskytl pro publikaci „Il paesaggio toscano“, kterou ve spolupráci s Universitou v Sieně připravovala prof. Bonelli Conenna, více jak 30 ks barevných diapositivů plánků, map a grafiky z RAT k toskánskému území (viz SÚA - 1844/06 - 04). Měla jsem možnost navštívit banku Monte dei Paschi, kde jsme byly přijaty dr. Alessandrem Sdercim, vedoucím kulturně - propagačního odboru, který má na starosti vydání publikace. Byly nám předloženy obtahy knihy. Dále mi dr. Sderci ukázal archiv banky, která byla založena v roce 1472. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravnou publikaci vydávanou na náklady prestižní evropské banky, budou uveřejněné snímky z RAT dobrou propagací Státního ústředního archivu v Praze. S prof. Bonelli Conenna jsme pak hovořily o možnostech jejího dalšího studia RAT a budoucí spolupráci. Jednalo by se především o studium rodinných vztahů mezi členy rodiny Leopoldova syna Ferdinanda IV. Tak se mi podařilo využít nemilého přerušení studia ve prospěch dalších kontaktů se zástupcem University v Sieně.
V sobotu 16. 10. 2004 přijela na plánovanou služební cestu do Florencie dr. Emilie Benešová, kterou jsem očekávala na nádraží, pomohla ji s ubytování v ubytovacím zařízení Salesianů a připravily jsme si detailní program její návštěvy po fotografických archivech Toskánska.
Pondělí 18. 10. jsme navštívily fotografický archiv, muzeum, ateliér a nakladatelství bří. Alinari, Tento obrovský fotoarchiv má bohatou tradici. Byl založen jako fotoateliér bří. Alinari před pol. 19. stol. Jedná se o soukromou instituci. Dr. Emanuella Sesti, vedoucí programu Alinari on line, nás seznámila s tímto programem, jeho možnostmi, vyplňováním údajů na formulářích, vytvářením tezauru, s databázemi popisů fotografické dokumentace, digitalizací, vyhledáváním, komerčním a badatelským využíváním na Internetu, ochranou a zpoplatňováním. Pak jsme si prohlédly fotoarchiv a seznámily se s podmínkami a péčí o uložení jednotlivých typů fotografických nosičů.
V úterý 19. 10. jsme podle plánovaného programu navštívily Prato, město ležící nedaleko Florencie, kde jsme navštívily Archivio Fotografico Toscano (AFT). Nejprve nás přijal ředitel regionálního fotoarchivu dr. Sauro Lusini. Obecně nás seznámil s chodem a aktivitami fotoarchivu, jeho publikační, výstavní a jinou činností. Fotoarchiv vydává časopis - dosud vyšlo 38 čísel - slíbil nám zaslat všechna čísla. Při této příležitosti mi navrhl, abych napsala krátký článek pro toto periodikum o RAT, Sb. foto, který by obsahoval informace o stereoskopických snímcích, rodinných fotografiích, jejich původu, způsobu jejich zpracování, uchování, časovém rozsahu, počtu kusů. Dr. Lusini by také chtěl doplnit text několika foto z RAT na ukázku. Příspěvek bude pro toskánskou veřejnost velmi přínosný, protože v AFT se nacházejí originální skleněné negativy fotoarchivu arcivévody Petra Ferdinanda, syna Ferdinanda IV. Toskánského. Tyto negativy darovali archivu potomci arcivévody Petra v roce 1987. Jedná se o skleněné negativy snímků rodinných příslušníků po roce 1903, které zhotovoval a popisoval sám arcivévoda Petr. Dárci poskytli zmíněnému archivu k přefotografování ještě starší fotografie z 2. pol. 19. století, jejichž negativy rodina ještě vlastní. Některé z fotografií ze staršího období jsou vlastně duplicitní k fotografiím v RAT. Kromě toho jsme si v krátkosti vyměnili základní informace o obou fotografických celcích toskánských Habsburků a shodli jsme se na velkém přínosu případné další spolupráce. Pak se nás ujala pracovnice AFT dr. Oriana Goti a seznámila nás s programem pro popis fotografického materiálu na PC a s jeho využíváním. Předvedla nám různé typy vytvářených databází, různé soupisy a databáze. Ukázala mi také inventární soupis fotoarchivu toskánských Habsburků a uložení získaných originálních skleněných desek arcivévody Petra Ferdinanda.
Odpoledne téhož dne jsme pak navštívily Archivio di Stato di Prato, Palazzo Datini, kde nás přijala jeho ředitelka dr. Diana Toccafondi, jež spolupracuje na inventáři RAT, Petr Leopold. Měly jsme tak možnost si prohlédnout rozsáhlou stavební rekonstrukci paláce ze 14. století pro potřeby archivu. Archiv v Pratu je rozsahem i skladbou fondů obdobou našich SOkA. Dále jsme se seznámily s projektem digitalizace fondu Datini spolu s popisem pro využívání přes Internet. Scanování provádí najatí studenti, popis archiválií odborný pracovník a zpracování dat, vytváření databází a propojení s nascanovanými obrázky archiválií odborník - specialista z jedné počítačové firmy. Peníze na projekt obdržela ředitelka z fondů pro záchranu kulturního dědictví Ministerstva kultury, kam v Itálii archivy patří.
Své studium ve Státním archivu ve Florencii jsem zakončila ve čtvrtek 21. 10. 2004. Zpáteční cestu do Prahy jsem nastoupila ve Florencii téhož dne večer v 18,30. Do Prahy jsem přijela následujícího dne 22. 10. 2003 ve 12,30 hodin.
Služební studijní cesta jako obvykle, jak po stránce studijní, tak po stránce různých jednání s pracovníky ASFi, fotoarchivů i s prof. Bonelli, přinesla řadu neocenitelných kontaktů, poznatků a zkušeností, které budou využity při práci s Rodinným archivem toskánských Habsburků ve Státním ústředním archivu v Praze. Je nutno zvláště ocenit i přínos návštěv toskánských fotoarchivů a vytvoření vzájemných kontaktů mezi mnou a pracovníky těchto institucí, které umožní při budoucím zpracování RAT, Sb. foto, snazší identifikaci a popis jednotlivých fotografií.

Část zvláštní

Letošní výzkum fondů ve Státním archivu ve Florencii, jak už bylo předesláno, pokračoval podle programu průzkumem vztahů fondu Segreteria e Ministero degli Affari Esteri 1814 - 1860 (Sekretariát a Ministerstvo zahraničních věcí) s dochovanou dokumentací toskánských zastupitelských úřadů v Paříži, Vídní, Římě a Neapoli z let 1814 - 1873 v RAT.
Věnovala jsem se systematické prohlídce dochované korespondence mezi Sekretariátem zahr. věcí ve Florencii a legací ve Vídni. Prostudovala jsem celkem 16 filz vídeňské dokumentace, a to F. 2455 - 2471 „Corrispondenza con la Legazione Toscana a Vienna“ Uložení spisů ve filzách je v podstatě shodné se zjištěními v předcházejícím průzkumu v části týkající se vyslanectví v Paříži a Římě. Po původním chaotickém zmatku ve filzách z prvního desetiletí 19. století dostává řazení spisů již svůj pořádek. Spisy ve filzách, jedná se o chronologicko - numerické řady, jsou rozděleny jednak na spisy došlé. Podle označení na košilkách se jedná o spisy přijaté z legace na centrálu ve Florencii. Dále na spisy odeslané, tj. koncepty, které jsou opět řazeny v sestupné či vzestupné chronologicko - numerické řadě. Na uložení spisů a z kancelářských poznámek je vidět, jak se kancelářská služba byrokratizovala. Před každým fasciklem spisů, jak přijatých, tak odeslaných, je jejich elench. Je veden v původní podobě volných listů. Obsahuje datum, obsah věci a odkaz na číslo jednací či uložení jinde než ve fasciklu korespondence. Jak již bylo zjištěno při předcházejících průzkumech, řady došlé či přijaté a odeslané korespondence však nikdy nejsou ve florentském fondu dochovány v úplnosti. Pomocí záznamů v elenchu lze zjistit, kam byla došlá podání z legace postoupena k dalšímu vyřízení. Pro ověření této teorie je vždy zkoumán oběh spisů. I v tomto případě se potvrdilo, že ty spisy, které mají v elenchu odkaz na č. protokolu ve složce korespondence chybí. Ty spisy, které mají označení „carteggio“ (korespondence) nebo záznam neobsahuje žádnou poznámku, jsou uloženy ve složce. Ostatní spisy je nutno hledat podle záznamu v protokolu a pak podle odkazu postupovat v hledání. Bohužel tyto záznamy o oběhu spisů končí jako v předcházejících případech na počátku 30. let 19. stol. Pak už je sledování oběhu spisů mnohem složitější a je nutno využívat pro ověření oběhu spisů i protokolů, které byly vedeny ve dvou řadách. Jedná se o řadu protokolů označených jako „Protocolli Diplomatici“ a jednak o řadu tzv. „Protocolli Direttoriali“, do nichž byly zaznamenávány především odchozí vyřízení v trestních záležitostech občanů Toskánského státu. Nepodařilo se mi tentokrát prostudovat celou dokumentaci vzájemné korespondence florentské centrály Segreteria e Ministero degli Affari Esteri a vyslanectví ve Vídni. Zbývá z Legace ve Vídni prostudovat ještě filzy č. 2220: „Carteggio Sovrano con l´ Imperatore d´ Austria“, 1814 - 1859, dále č. 2390 - 2391: „Corrispondenza del Consigliere Corsini, Ministro plenipotenziario al Congresso di Vienna“, 1814 - 1815. Podrobně prostudovat spisy z filzy 2469 z 1853, které se týkají návrhu na reorganizaci diplomatického sboru, včetně vedení spisovny.
Kromě vídeňské dokumentace je nutno při příští služební cestě ještě dokončit studium zbývajících filz Legace v Římě, a to filzu 2446 z 1848, pak č. 2218 - 2219 obsahující korespondenci toskánského panovníka s papežem, korespondenci téhož s kardinály a římskými senátory, vše z let 1814 - 1859.
Do dalších studijních cest zbývá ještě z této oblasti výzkumu zahraničních vztahů prostudovat zbývající filzy dokumentace legace ve Vídní a Říma a všechny filzy toskánského vyslanectví v Neapoli. Nakonec nelze opominout ani řady centrálních protokolů.
Ve zbývajícím čase, tak jako v loňském roce, jsem se zaměřila na studium inventářů fondů Segreteria delle Finanze, 1814 - 1848, N/164; Ministero delle Finanze, 1848 - 1859, N/165 a Repertorio dei Capirotti di finanze, N/167 pro řešení otázky pořádání účetních knih, které se nacházejí v RAT, Leopold II. Jedná se o účetní knihy (bilance státu, státní rozpočty, apod.) z let 1817 - 1859, u nichž je nutno zjistit, zda jde o úplné řady, které byly dány pro osobní dispozici panovníkovi. Jak souvisí v RAT dochované účetní knihy s dokumentací finančních fondů v ASFi. V neposlední řadě zkoumání finančních fondů umožní vyřešit otázku, jak souvisí odkazy v protokolech na postoupení spisů ze Segreteria e Ministero degli Affari Esteri na Segreteria e Ministero delle Finanze. Prováděla jsem soupis jednotlivých filz, které se mohou dané problematiky týkat. (Viz příl. I) Zdaleka však nebyly vyčerpány všechny možnosti vytěžení informací k dané problematice z pomůcek. Opět upozorňuji, že italské pomůcky nejsou inventáře v našem pojetí. Jsou to vlastně xerokopie starých původních registraturních pomůcek - povětšinou elenchů, či indexů - v nichž je vzhledem k formě zápisu vyhledávání velmi obtížné. Dále se ukazuje, že tyto finanční fondy mají vztah k další části RAT, Pensijní likvidatura v Paříži. (Srov. Příl. I)

Všechny získané a vytěžené informace a poznatky jsou nesmírně důležité pro porovnání s dochovanou dokumentací legace v RAT, především pro vyřešení základní otázky, který z dochovaných archivní souborů legací je úplnější, zda pražská, kde jsou uloženy koncepty odeslaných dopisů a zpráv a originály vyřízení z florentského Sekretariátu zahraničních záležitostí, či soubor dokumentace legace ve fondu v ASFi. Jak už jsem v loňském roce konstatovala ve své zprávě, zvolené téma je nesmírně přínosné pro další využití při zpracování RAT. Celkem jsem vytěžila 30 stran textu poznámek ze zkoumaných filz a protokolů.
Kromě toho letošní cesta, vzhledem k návštěvě toskánských fotoarchivů, přinesla řadu podnětů ke spolupráci s těmito institucemi, které budou jednak vytěženy při vlastním zpřístupňování Sbírky fotografií RAT a jednak mohou být užitečné při výstavní či publikační činnosti SÚA či toskánských fotoarchivů.

Příloha I.

Soupis fondů, pomůcek a inventárních jednotek k problematice pořádání účetních knih v RAT

Archivio della Segreteria di Finanze, 1814 - 1848, sign. pomůcky: N/164

Bilancio; 1816 - 1847;inv. č. 2583 - 2612
Capirotti; 1814 - 1839;inv. č. 2505 - 2514
Consulta Capirotti;inv. č. 2522
Consiglio di Stato Capirotti;inv. č. 2522
Depositeria; bilancio - 1822 - 1848inv. č. 2613 - 2643
Bilancio - 1831 - 1838inv. č. 1158
Finanza - Toscana - Prospetto per 1833 detterminare le rendite e spese medieinv. č. 2656 - 2657
Finanza - Toscana - Decennio - 1815 - 1844;inv. č. 2647 - 2654
Liquidazione dei crediti contro 1818 - 1821 inv. č. 2371 - 2419
la Francia 1818 - 1821inv. č. 2374 - 2419

Srov. RAT, Pensijní likvidatura v Paříži

Další inv. č.: z N/164

2535Registro intitolato Entrate e Uscite generali della Direzione generale delle Gabelle dei Contratti di Finanze 
2536Busta intitolata = Partecipazione delle RR. Segreterie di Stato, Guerra e Affari Esteri1814 - 1816
2551Busta intitolata= Bilanci e revisioni di Cassa di diversi Dipartimenti 
2584Registro intitolato - Bilancio di previsione della Finanza Toscana 
2610Registro intitolato - Bilancio di previsione della Finanza Toscana 
2613Busta intitolata: I. e R. Depositeria - Bilancio 
2627Registro intitolato - Decennio della Finanza del Granducato di Toscana 1815 - 1824
2653  
2648Registro intitolato = Decennio della Finanza del Granducato di Toscana, Parte I, 1825 - 1834
2649Detto = Parte II1825 - 1834
2650Detto = Parte III1825 - 1834
2651 Detto Vol. I° 1835 - 1844
2652 Detto Vol. II°1835 - 1844
2653Detto Vol. III° 1835 - 1844
2654Detto intitolato Decennio della Finanza Toscana1819 - 1828
2659Detto intitolato Osservazioni relative al Bilancio di Previsione1839
2660Detto intitolato Ristretto Generale delle Entrate e Spese Communitative1832

Archivio del Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, sign. pomůcky: N/165
Inventario sommario
Materiál od 1848

Inventář obsahuje soupis dokumentace několika institucí:

Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici pp. 1 - 66
Piante del Ministero delle Finanzepp. 67 - 138
- Indicepp. 67 - 73
- Inventario delle Piante ritrovate nell´Archivio del Ministero delle Finanzepp. 74 - 138
Miscellanea delle piante dei Ministeri dell´ Interno e Finanzepp. 139 - 149
- Indicepp. 139 - 140
- Inventariopp. 141 - 149

Ministero delle Finanze e dell´Interno Miscellanea di Prospetti, Quadri sinottici, statistici Ritrovati tra le Piante dei sudetti Ministeri con quattro grandi fascicoli del progetto inedito d´ Architettura stampata a Milano

Capirotti di Finanze. Capirotti., sign. pomůcky: N/166
Indice alfabetico delle tre filze intitolate: „Istanze 1815 - 1816 (…)“

Capirotti di Finanze. Sign. pomůcky: N/167
Repertorio dei Capirotti di Finanze.

Miscellanea di Finanze „A“. sign. pomůcky: N/83
Parte Prima. Repertorio alfabetico.

Repertorio della Miscellanea di Finanze „A“. sign. pomůcky: N/84
Parte Seconda. Repertorio alfabetico.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.